סימן צ  דין הבעל יורש את אשתו ומה הוא שאינו יורש ודין מכירת האיש בנכסיו המשועבדים לאשתו וטענה נחת רוח עשיתי לבעלי

 

סעיף ג  הנושא אשה מחייבי לאוין, הואיל וקדושין תופסין בה, אם מתה תחתיו, יירשנה (וכן אשה שהמירה, הבעל יורשה). וכן הנושא את הקטנה שהיא צריכה מיאון, אף ע"פ שאין קדושיה קדושין גמורים, אם מתה תחתיו, יירשנה. אבל הפקח שנשא חרשת, (א) אפילו נתפקחה אחר שנשאת, אם מתה לא יירשנה. והחרש שנשא פקחת, ומתה, יירשנה, שהרי היא בת דעת ולדעתה נשאת לו וזיכתה לו ממונה.

 

נשמת אברהם

 

                                (א) אפילו נתפקחה. עיין ח"מ [1] וב"ש [2] דהיינו בלא נתייחד עמה אחר שנתפקחה, אבל אם התפקחה ונתייחד עמה אח"כ הרי היא כאשתו גמורה לכל דבר.

 

 

[1] ס"ק יא.

[2] ס"ק יז.