סימן צד  חיוב דירת אלמנה וכסותה ואם אמרה שיתנו לה מזונות בבית אביה

 

סעיף ז  חייבים לפרוע בשבילה כסף גולגלתה ומס שעליה, כדרך שפרע בעלה בשבילה. אבל אין חייבין בפדיונה, (א) ולא ברפואתה שיש לה קצבה, ולא בקבורתה.

 

נשמת אברהם

 

(א) ולא ברפואתה. עיין לעיל סי' עט סע' א ס"ק ג.