סימן קלו  דין איזה לשון צריך שיאמר בשעת הנתינה והמגרש בשבת

 

סעיף ז  אין מגרשין בשבת. ואם השעה צריכה לכך, כגון שכיב מרע שתקף עליו החולי ורוצה לגרשה כדי שלא תזקק ליבם, אם הגט ברשותו יקנה לה אותו, ותזכה בו ובגט שבתוכו. ואם אי אפשר בלא טלטול, כגון שאין הגט מונח ברשותו, יטלנו בידו ויתננו לה. (וי"א דבזמן הזה דכותבין תורה שבעל פה, (א) מותר לטלטל גט בשבת, ויכול ליתנו לה בכל ענין).

 

נשמת אברהם

 

                                (א) מותר לטלטל גט בשבת. עיין בב"ש [1]. ועיין במג"א [2] לגבי טלטול גט הכתוב בלע"ז וכן בדגול מרבבה [3].

 

 

[1] ס"ק ח.

[2] סי' שז ס"ק כד.

[3] שם.