פרשת בא

 

 

נושאים הנידונים בפרשה זו:

 

פסח, חמץ ומצה

יום-טוב

פדיון בכור

תפילין  

זקן

דם

מגיפות

מילה

רחם

 

 

עניינים כלליים

  

·       הפרשה כתובה ב- 207 שורות בספר תורה

·       יש בה 14 פרשות   8 פתוחות ו- 6 סתומות

·       יש בה 106 פסוקים, 1655 מילים, 6149 אותיות

 

·       מוני המצוות מנו 20 מצוות מתרי"ג מצוות בפרשה זו: 9 מצוות עשה, ו- 11 מצוות לא-תעשה.

מצוות עשה: מצות קידוש החודש [רמב"ם, עשין קנ"ג; סמ"ג, עשין מ"ו-מ"ז; חינוך, מ' ד'; סמ"ק ק"ג]; מצות שחיטת הפסח [רמב"ם, עשין נ"ה; סמ"ג, עשין רכ"ג; חינוך, מ' ה']; מצות אכילת בשר הפסח [רמב"ם, עשין נ"ו; סמ"ג, עשין רכ"ה; חינוך, מ' ו']; מצות השבתת חמץ [רמב"ם, עשין קנ"ו; סמ"ג, עשין ל"ט; חינוך, מ' ט'; סמ"ק צ"ד וצ"ח; טור, או"ח סי' תל"א]; מצות אכילת מצה [רמב"ם, עשין קנ"ח; סמ"ג, עשין מ'; חינוך, מ' י'; סמ"ק רי"ט; טור, או"ח סי' תנ"ג-תס"א]; מצות קידוש בכורות [רמב"ם, עשין ע"ט; סמ"ג, עשין רי"א; חינוך, מ' י"ח; סמ"ק רמ"ב; טור, יו"ד סי' ש"ו-ש"כ]; מצות סיפור יציאת מצרים [רמב"ם, עשין קנ"ז; סמ"ג, עשין מ"א; חינוך, מ' כ"א; סמ"ק קמ"ד; טור, או"ח סי' תע"ב-תפ"ד]; מצות פדיון פטר חמור [רמב"ם, עשין פ"א; סמ"ג, עשין קמ"ה; חינוך, מ' כ"ב; סמ"ק רמ"ב; טור, יו"ד סי' שכ"א]; מצות עריפת פטר חמור [רמב"ם, עשין פ"ב; סמ"ג, עשין קמ"ו; חינוך, מ' כ"ג; סמ"ק רמ"ג; טור, יו"ד סי' שכ"א].

מצוות לא-תעשה: שלא לאכול הפסח נא ומבושל [רמב"ם, לאווין קכ"ה; סמ"ג, לאווין ש"נ-שנ"א; חינוך, מ' ז']; שלא להותיר מבשר הפסח [רמב"ם לאווין קי"ז; סמ"ג, לאווין שנ"ח; חינוך, מ' ח']; שלא ימצא חמץ ברשותנו בפסח [רמב"ם, לאווין ר"א; סמ"ג, לאווין ע"ח; חינוך, מ' י"א; סמ"ק ל"ו; טור, או"ח סי' ת"מ-תמ"ב]; שלא לאכול מכל דבר שיש בו חמץ [רמב"ם, לאווין קצ"ח; סמ"ג, לאווין ע"ט; חינוך, מ' י"ב; טור, או"ח סי' תמ"ז]; שלא להאכיל מן הפסח לישראל משומד [רמב"ם, לאווין קכ"ח; סמ"ג, לאווין שנ"ג; חינוך, מ' י"ג]; שלא נאכיל מן הפסח לגר ותושב [רמב"ם, לאווין קכ"ו; סמ"ג, לאווין שנ"ד; חינוך, מ' י"ד]; שלא להוציא מבשר הפסח החוצה [רמב"ם, לאווין קכ"ג; חינוך, מ' ט"ו]; שלא לשבור עצם מקרבן הפסח [רמב"ם לאווין קכ"א; סמ"ג, לאווין שנ"ו; חינוך, מ' ט"ז]; שלא יאכל ערל מן הפסח [רמב"ם, לאווין קכ"ז; סמ"ג, שנ"ה; חינוך, מ' י"ז]; שלא לאכול חמץ בפסח [רמב"ם, לאווין קצ"ז; סמ"ג, לאווין ע"ו; חינוך, מ' י"ט; טור, או"ח סי' תמ"ו-תס"ח]; שלא יראה לנו חמץ [רמב"ם, לאווין ר'; סמ"ג, לאווין ע"ז; חינוך, מ' כ'; סמ"ק ל"ד-ל"ה; טור, או"ח סי' ת"מ].