פרשת בשלח

 

 

נושאים הנידונים בפרשה זו:

 

אטר

מחלות

שבת

עצמות

רופא

 

עניינים כלליים

·       הפרשה כתובה ב- 216 שורות בספר תורה

·        יש בה 14 פרשות   9 פתוחות ו- 5 סתומות

·        יש בה 116 פסוקים, 1681 מילים, 6423 אותיות

 

·        מוני המצוות מנו בפרשה זו מצות לא-תעשה אחת: שלא נצא בשבת חוץ לתחום [רמב"ם לאווין שכ"א; סמ"ג לאווין ס"ו; חינוך מ' כ"ד; טור או"ח סי' שצ"ז ואילך].