פרשת יתרו

 

 

נושאים הנידונים בפרשה זו:

 

הורים

כהן

שבת

הפלה

נוטה למות

 

 

עניינים כלליים

 

 יש בפרשה 15 פרשות   5 פתוחות ו- 10 סתומות

·   יש בה 72 פסוקים, 1105 מילים, 4022 אותיות

 

·   מוני המצוות מנו 17 מצוות מתרי"ג מצוות בפרשה זו: 3 מצוות עשה ו- 14 מצוות לא-תעשה.

מצוות עשה: מצות האמונה במציאות הקב"ה [רמב"ם, עשין א'; סמ"ג, עשין א'; חינוך, מ' כ"ה; סמ"ק א']; מצות קידוש שבת בדברים [רמב"ם, עשין קנ"ה; סמ"ג, עשין כ"ט; חינוך, מ' ל"א; סמ"ק רפ"א-רפ"ג; טור, או"ח סי' רע"א]; מצות כיבוד אב ואם [רמב"ם, עשין ר"י; סמ"ג, עשין קי"ב; חינוך, מ' ל"ג; סמ"ק נ'; טור, יו"ד סי' ר"מ].

מצוות לא-תעשה: שלא נאמין אלהות בלתי ה' לבדו [רמב"ם, לאווין א'; סמ"ג, לאווין א'; חינוך, מ' כ"ו]; שלא לעשות פסל [רמב"ם לאווין ב'; סמ"ג, לאווין כ'; חינוך, מ' כ"ז; סמ"ק קס"א; טור, יו"ד סי' קל"ט-קמ"א]; שלא להשתחוות לעבודה זרה [רמב"ם, לאווין ג'; סמ"ג, לאווין י"ט; חינוך, מ' כ"ח; סמ"ק ס"ד; טור, יו"ד סי' קל"ט]; שלא לעבוד עבודה זרה [רמב"ם, לאווין ו'; סמ"ג, לאווין י"ז; חינוך, מ' כ"ט; טור, יו"ד סי' קל"ט]; שלא להישבע לשווא [רמב"ם, לאווין ס"ב; סמ"ג, לאווין רל"ח; חינוך, מ' ל'; סמ"ק קכ"ט; טור, יו"ד סי' רל"ו]; שלא לעשות מלאכה בשבת [רמב"ם, לאווין ש"כ; סמ"ג, לאווין ס"ה; חינוך, מ' ל"ב; סמ"ק רפ"ב; טור, או"ח סי' ש"א]; שלא להרוג נקי [רמב"ם, לאווין רפ"ט; סמ"ג, לאווין ק"ח; חינוך, מ' ל"ד; סמ"ק פ"ב; טור, חו"מ סי' תכ"ה]; שלא לגלות ערות אשת איש [רמב"ם לאווין שמ"ז; סמ"ג, לאווין צ"ז; חינוך, מ' ל"ה]; שלא לגנוב נפש מישראל [רמב"ם, לאווין רמ"ג; סמ"ג, לאווין קנ"ד; חינוך, מ' ל"ו; סמ"ק רס"ב]; שלא להעיד בשקר [רמב"ם, לאווין רפ"ה; סמ"ג, לאווין רט"ז; חינוך, מ' ל"ז; סמ"ק רל"ה]; שלא לחמוד [רמב"ם, לאווין רס"ה; סמ"ג, לאווין קנ"ח; חינוך, מ' ל"ח; סמ"ק י"ט; טור, חו"מ סי' שנ"ט]; שלא לעשות צורות אפילו לנוי [רמב"ם, לאווין ד'; סמ"ג, לאווין כ"ב; חינוך, מ' ל"ט; סמ"ק קס"ב; טור, יו"ד סי' קמ"א]; שלא לבנות אבני מזבח גזית [רמב"ם, לאווין ע"ט; סמ"ג, לאווין ר"צ; חינוך, מ' מ']; שלא לפסוע על המזבח [רמב"ם, לאווין פ'; סמ"ג, לאווין רצ"א; חינוך, מ' מ"א].