פרשת משפטים

 

 

נושאים שנידונים בפרשה זו:

 

עבד עברי

רשלנות

רפואה

טרפה

כישוף

משכב בהמה

צער בעלי חיים

סוכות

אזן

מיניות

הורים

הריון

הפלה

עין

יד

רגל

בתולה

גילוי מידע לחולה

שבת

יום-טוב

פסח

כשרות

מחלות

עקרות

דם

 

עניינים כלליים

 

·     הפרשה כתובה ב- 185 שורות בספר תורה

·     יש בה 33 פרשות   6 פתוחות ו- 27 סתומות

·     יש בה 118 פסוקים, 1462 מילים, 5313 אותיות

 

·     מוני המצוות מנו 53 מצוות מתרי"ג מצוות בפרשה זו: 23 מצוות עשה ו- 30 מצוות לא-תעשה.

מצוות עשה: מצות דין עבד עברי [רמב"ם, עשין רל"ב; סמ"ג, עשין פ"ג; חינוך, מ' מ"ב; טור, יו"ד רס"ז]; מצות ייעוד של אמה עבריה [רמב"ם, עשין רל"ג; סמ"ג, עשין פ"ו; חינוך, מ' מ"ג]; מצות פדיון אמה עבריה [רמב"ם, עשין רל"ד; סמ"ג, עשין פ"ה; חינוך, מ' מ"ד]; מצות בית דין להרוג בחנק המחוייב מיתה זו [רמב"ם, עשין רכ"ז; סמ"ג, עשין ק'; חינוך, מ' מ"ז]; מצות דיני קנסות [רמב"ם, עשין רל"ו; סמ"ג, עשין ע'; חינוך, מ' מ"ט; טור, חו"מ סי' ת"כ]; מצות בית דין להרוג בסייף המחוייב מיתה זו [רמב"ם, עשין רכ"ו; סמ"ג, עשין צ"ט; חינוך, מ' נ']; מצות בית דין לדון בנזקי קרן בהמה [רמב"ם, עשין רל"ז; סמ"ג, עשין ס"ו; חינוך, מ' נ"א; טור, חו"מ סי' שפ"ט ואילך]; מצות בית דין לדון בנזקי הבור [רמב"ם, עשין רל"ח; סמ"ג, עשין ס"ח; חינוך, מ' נ"ג; טור, חו"מ סי' ת"י]; מצות בית דין לדון גנב [רמב"ם, עשין רל"ט; סמ"ג, עשין ע"א; חינוך, מ' נ"ד; טור, חו"מ סי' שמ"ח ואילך]; מצות בית דין לדון בדיני הבער [רמב"ם, עשין ר"מ; סמ"ג, עשין ס"ז; חינוך, מ' נ"ה; טור, חו"מ סי' שפ"ט ואילך]; מצות בית דין לדון בנזקי אש [רמב"ם, עשין רמ"א; סמ"ג, עשין ס"ט; חינוך, מ' נ"ו; טור, חו"מ סי' תי"ח]; מצות בית דין לדון בדין שומר חינם [רמב"ם, עשין רמ"ב; סמ"ג, עשין פ"ח; חינוך, מ' נ"ז; טור, חו"מ סי' רצ"א ואילך]; מצות בית דין לדון בדיני טוען וכופר [רמב"ם, עשין רמ"ו; סמ"ג, עשין צ"ה; חינוך, מ' נ"ח; טור, חו"מ סי' ע' ואילך]; מצות בית דין לדון בדין נושא שכר ושוכר [רמב"ם, עשין רמ"ג; סמ"ג, עשין פ"ט; חינוך, מ' נ"ט; טור, חו"מ סי' ש"ג ואילך]; מצות בית דין לדון בדין שואל [רמב"ם, עשין רמ"ד; סמ"ג, עשין צ"ב; חינוך, מ' ס'; טור, חו"מ סי' ש"מ]; מצות בית דין לדון בדין מפתה [רמב"ם, עשין ר"כ; סמ"ג, עשין נ'; חינוך, מ' ס"א; טור, אבהע"ז סי' קע"ז]; מצות הלוואה לעני [רמב"ם, עשין קצ"ז; סמ"ג, עשין צ"ג; חינוך, מ' ס"ו; טור, חו"מ סי' צ"ז]; מצות הטיה אחרי רבים [רמב"ם, עשין קע"ה; סמ"ג, עשין צ"ח; חינוך, מ' ע"ח; סמ"ק רכ"ה; טור, חו"מ סי' י"ח]; מצות פירוק משא [רמב"ם, עשין ר"ב; סמ"ג, עשין פ'; חינוך, מ' פ'; סמ"ק נ"ד; טור, חו"מ סי' רע"ב]; מצות שמיטת קרקעות בשנה השביעית [רמב"ם, עשין קל"ד; סמ"ג, עשין קמ"ח; חינוך, מ' פ"ד]; מצות שביתה בשבת [רמב"ם, עשין קנ"ד; סמ"ג, עשין ל'; חינוך, מ' פ"ה; טור, או"ח סי' רמ"ד וסי' ש"א ואילך]; מצות חגיגה ברגלים [רמב"ם, עשין נ"ב; סמ"ג, עשין רכ"ז; חינוך, מ' פ"ח]; מצות הבאת ביכורים [רמב"ם, עשין קכ"ה; סמ"ג, עשין קל"ט; חינוך, מ' צ"א].

מצוות לא-תעשה: שלא למכור אמה עבירה [רמב"ם, לאווין רס"א; סמ"ג, לאווין קע"ט; חינוך, מ' מ"ה]; שלא לגרוע שאר כסות ועונה [רמב"ם, לאווין רס"ב; סמ"ג, לאווין פ"א; חינוך, מ' מ"ו; סמ"ק רע"ו-רע"ז; טור, אבהע"ז סי' ע'-ע"ו]; שלא להכות אב ואם [רמב"ם, לאווין שי"ט; סמ"ג, לאווין רי"ט; חינוך, מ' מ"ח; סמ"ק פ"ד; טור, יו"ד סי' רמ"א]; שלא לאכול שור הנסקל [רמב"ם, לאווין קפ"ח; סמ"ג, לאווין קל"ה; חינוך, מ' נ"ב]; שלא להחיות מכשפה [רמב"ם, לאווין ש"י; סמ"ג, לאווין קצ"ח; חינוך, מ' ס"ב]; שלא להונות הגר בדברים [רמב"ם, לאווין רנ"ב; סמ"ג, לאווין קע"ב; חינוך, מ' ס"ג; סמ"ק פ"ח; טור, חו"מ סי' רכ"ח]; שלא להונות הגר בממון [רמב"ם, לאווין רנ"ג; סמ"ג, לאווין קע"ג; חינוך, מ' ס"ד; סמ"ק פ"ח; טור, חו"מ סי' רכ"ח]; שלא לענות יתום ואלמנה [רמב"ם, לאווין רנ"ו; סמ"ג, לאווין ח'; חינוך, מ' ס"ה; סמ"ק פ"ו-פ"ז]; שלא נתבע מחוב מעני שאין לו במה לפרוע [רמב"ם, לאווין רל"ד; סמ"ג, לאווין קפ"ה; חינוך, מ' ס"ז; טור, חו"מ סי' צ"ז]; איסור ריבית [רמב"ם, לאווין רל"ז; סמ"ג, לאווין קצ"ג; חינוך, מ' ס"ח; סמ"ק רס"א; טור, יו"ד סי' ק"ס]; שלא לקלל הדיין [רמב"ם, לאווין שט"ז; סמ"ג, לאווין ר"ט; חינוך, מ' ס"ט; טור, חו"מ סי' כ"ז]; איסור ברכת השם [רמב"ם, לאווין ס'; סמ"ג, לאווין ט"ז; חינוך, מ' ע'; סמ"ק קכ"ה]; שלא לקלל נשיא [רמב"ם, לאווין שט"ז; סמ"ג, לאווין ר"י; חינוך, מ' ע"א]; שלא להקדים סדרי תרומות ומעשרות [רמב"ם, לאווין קנ"ד; סמ"ג, לאווין רנ"ג; חינוך, מ' ע"ב; טור, יו"ד סי' של"א]; שלא לאכול טריפות [רמב"ם, לאווין קפ"א; סמ"ג, לאווין קל"ד; חינוך, מ' ע"ג; סמ"ק ר"א; טור, יו"ד סי' כ"ט ואילך]; שלא לשמוע טענת בעל דין שלא בפני בעל דינו [רמב"ם, לאווין רפ"א; סמ"ג, לאווין י' ור"ח; חינוך, מ' ע"ד; סמ"ק רל"ג; טור, חו"מ סי' י"ז]; שלא יעיד בעל עבירה [רמב"ם, לאווין רפ"ו; סמ"ג, לאווין רי"ד; חינוך, מ' ע"ה; סמ"ק רל"ו; טור, חו"מ סי' ל"ד]; שלא לנטות אחרי רוב של אחד בדיני נפשות [רמב"ם, לאווין רפ"ב; סמ"ג, לאווין קצ"ה; חינוך, מ' ע"ו]; שלא ילמד חובה מי שלימד זכות תחילה בדיני נפשות [רמב"ם, לאווין רפ"ג; סמ"ג, לאווין קצ"ו; חינוך, מ' ע"ז]; שלא לרחם על עני בדין [רמב"ם, לאווין רע"ז; סמ"ג, לאווין ר"ג; חינוך, מ' ע"ט; סמ"ק רכ"ט; טור, חו"מ סי' י"ז]; שלא להטות משפט חוטא מפני רשעו [רמב"ם, לאווין רע"ח; סמ"ג, לאווין ר"ה; חינוך, מ' פ"א; טור, חו"מ סי' י"ז]; שלא לחתוך הדין באומד הדעת [רמב"ם, לאווין ר"צ; סמ"ג, לאווין ר'; חינוך, מ' פ"ב]; שלא ליקח שוחד [רמב"ם, לאווין רע"ד; סמ"ג, לאווין ר"ח; חינוך, מ' פ"ג; סמ"ק ר"ל; טור, חו"מ סי' ט']; שלא לישבע בעבודה זרה [רמב"ם, לאווין י"ד; סמ"ג, לאווין ל"ב; חינוך, מ' פ"ו; סמ"ק קי"ט; טור, יו"ד סי' קמ"ז]; שלא להדיח בני ישראל אחר עבודה זרה [רמב"ם, לאווין ט"ו; סמ"ג, לאווין כ"ג; חינוך, מ' פ"ז; סמ"ק קי"ט]; שלא נשחט שה הפסח בארבעה עשר בניסן בעוד שהחמץ ברשותנו [רמב"ם, לאווין קט"ו; סמ"ג, לאווין שמ"ז; חינוך, מ' פ"ט]; שלא נניח אימורי הפסח להיפסל בלינה [רמב"ם, לאווין קט"ז; סמ"ג, לאווין שמ"ח; חינוך, מ' צ']; שלא לבשל בשר בחלב [רמב"ם, לאווין קפ"ו; סמ"ג, לאווין ק"מ; חינוך, מ' צ"ב; סמ"ק קע"ו; טור, יו"ד סי' פ"ז]; שלא לכרות ברית לשבעה עממים [רמב"ם, לאווין מ"ח; סמ"ג, לאווין מ"ז; חינוך, מ' צ"ג]; שלא להושיב עובד עבודה זרה בארצנו [רמב"ם, לאווין נ"א; סמ"ג, לאווין מ"ט; חינוך, מ' צ"ד; טור, יו"ד סי' קנ"א].