פרשת תצוה

 

 

נושאים שנידונים בפרשה זו:

 

אצבע

מעיים

כבד ויותרת הכבד

כליות

אזן ותנוך האזן

דם

עור

 

עניינים כלליים

 

 

        ·     הפרשה כתובה ב- 179 שורות בספר תורה

        ·     יש בה 10 פרשות   2 פתוחות ו- 8 סתומות

        ·     יש בה 101 פסוקים, 1412 מילים, 5430 אותיות

 

        ·     מוני המצוות מנו 7 מצוות מתרי"ג מצוות בפרשה זו: 4 מצוות עשה ו- 3 מצות לא-תעשה.

מצוות עשה: מצות עריכת נרות המקדש [רמב"ם עשין כ"ה; סמ"ג עשין קצ"ג; חינוך מ' צ"ח]; מצות לבישת בגדי הכהנים [רמב"ם עשין ל"ג; סמ"ג עשין קע"ג; חינוך מ' צ"ט]; מצות אכילת בשר חטאת ואשם [רמב"ם עשין פ"ט; סמ"ג עשין קפ"ד; חינוך מ' ק"ב]; מצות הקטרת קטורת [רמב"ם עשין כ"ח; סמ"ג עשין קס"ז; חינוך מ' ק"ג].

מצוות לא-תעשה: שלא יזח החושן מעל האפוד [רמב"ם לאווין פ"ז; סמ"ג לאווין רצ"ט; חינוך מ' ק']; שלא לקרוע המעיל של כהנים [רמב"ם לאווין פ"ח; סמ"ג לאווין רצ"ח; חינוך מ' ק"א]; שלא להקטיר ולהקריב על מזבח הזהב [רמב"ם לאווין פ"ב; סמ"ג לאווין רצ"ה; חינוך מ' ק"ד].