פרשת כי-תשא

 

 

נושאים שנידונים בפרשה זו:

 

מגיפה

יד

רגל

ריח

שבת

אבלות

פסח

פדיון בכור

רחם

סוכות

כשרות

 

עניינים כלליים

 

 

·     הפרשה כתובה ב- 245 שורות בספר תורה

·     יש בה 13 פרשות   9 פתוחות ו- 4 סתומות

·     יש בה 139 פסוקים, 2002 מילים, 7424 אותיות

 

·     מוני המצוות מנו 9 מצוות מתרי"ג מצוות בפרשה זו: 4 מצוות עשה ו- 5 מצות לא-תעשה.

מצוות עשה: מצות נתינת מחצית השקל [רמב"ם, עשין קע"א; סמ"ג, עשין מ"ה; חינוך, מ' ק"ה]; מצות קידוש ידיים ורגליים בשעת עבודה [רמב"ם, עשין כ"ד; סמ"ג, עשין קע"ה; חינוך, מ' ק"ו]; מצות משיחת כהנים גדולים ומלכים בשמן המשחה [רמב"ם, עשין ל"ה; סמ"ג, עשין קס"ו; חינוך, מ' ק"ז]; מצות שביתת הארץ בשנת השמיטה [רמב"ם, עשין קל"ה; סמ"ג, עשין קמ"ז; חינוך, מ' קי"ב].

מצוות לא-תעשה: שלא יסוך זר בשמן המשחה [רמב"ם לאווין פ"ד; סמ"ג לאווין רצ"ב; חינוך מ' ק"ח]; שלא לעשות במתכונת שמן המשחה [רמב"ם לאווין פ"ג; סמ"ג לאווין רצ"ג; חינוך מ' ק"ט; סמ"ק קע"ג]; שלא לעשות במתכונת הקטורת [רמב"ם לאווין פ"ה; סמ"ג לאווין רצ"ד; חינוך מ' ק"י; סמ"ק קע"ד]; שלא לאכול ולשתות תקרובת עבודה זרה [רמב"ם לאווין קצ"ד; סמ"ג לאווין קמ"ח; חינוך מ' קי"א; סמ"ק רכ"ג; טור, יו"ד סי' קכ"ג]; שלא לאכול בשר בחלב [רמב"ם, לאווין קפ"ז; סמ"ג, לאווין קמ"א; חינוך, מ' קי"ג; סמ"ק רי"ג; טור, יו"ד סי' פ"ז ואילך].