פרשת ויקרא

 

 

נושאים הנידונים בפרשה זו:

 

עדות רופא

דם

כהן

מעיים

ריח

כליות

כבד

אצבע

עור

ראש

 

עניינים כלליים

 

·     הפרשה כתובה ב- 215 שורות בספר תורה

·     יש בה 21 פרשות   13 פתוחות ו- 8 סתומות

·     יש בה 111 פסוקים, 1673 מילים, 6222 אותיות

 

·     מוני המצוות מנו 16 מצוות מתרי"ג מצוות בפרשה זו: 11 מצוות עשה ו- 5 מצוות לא-תעשה.

מצוות עשה: מעשה עולה [רמב"ם, עשין סג; סמ"ג, עשין קפ; חינוך, מ' קטו]; קרבן מנחה [רמב"ם, עשין סז; סמ"ג, עשין קפו; חינוך, מ' קטז]; מליחת הקרבן [רמב"ם, עשין סב; סמ"ג, עשין קעט; חינוך, מ' קיט]; קרבן בית דין אם טעו בהוראה [רמב"ם, עשין סח; סמ"ג, עשין ריז; חינוך, מ' קכ]; קרבן חטאת ליחיד [רמב"ם, עשין סט; סמ"ג עשין ריג; חינוך, מ' קכא]; עדות [רמב"ם, עשין קעח; סמ"ג, עשין קח; חינוך, מ' קכב; סמ"ק, סי' רלט; טור, חו"מ סי' כח]; קרבן עולה ויורד [רמב"ם, עשין עב; סמ"ג, עשין רטז; חינוך, מ' קכג]; תוספת חומש לאוכל מן הקודש או מועל בו [רמב"ם, עשין קיח; סמ"ג, עשין רי; חינוך, מ' קכז]; אשם תלוי [רמב"ם, עשין ע; סמ"ג, עשין ריד; חינוך, מ' קכח]; אשם וודאי [רמב"ם, עשין עא; סמ"ג, עשין רטו; חינוך, מ' קכט]; השבת הגזל [רמב"ם, עשין קצד; סמ"ג, עשין עג; חינוך, מ' קל; סמ"ק, סי' רמו; טור, חו"מ סי' שס-שעד].

מצוות לא תעשה: שלא להקריב שאור או דבש [רמב"ם, לאווין צח; סמ"ג לאווין שיח-שיט; חינוך מ' קיז]; שלא להקריב קרבן בלא מלח [רמב"ם, לאווין צט; סמ"ג לאווין שכ; חינוך מ' קיח]; שלא להבדיל הראש בחטאת העוף [רמב"ם, לאווין קיב; סמ"ג, לאווין שכז; חינוך, מ' קכד]; שלא ליתן שמן זית במנחת חוטא [רמב"ם, לאווין קב; סמ"ג, לאווין שכח; חינוך, מ' קכה]; שלא ליתן לבונה במנחת חוטא [רמב"ם, לאווין קג; סמ"ג, לאווין שכט; חינוך, מ' קכו].