פרשת צו

 

 

נושאים שנידונים בפרשה זו:

 

כהן

כליות

כבד

עור

דם

טרפה

אזן

ריח

 

עניינים כלליים

 

·     הפרשה כתובה ב- 175 שורות בספר תורה

·     יש בה 21 פרשות   13 פתוחות ו- 8 סתומות

·     יש בה 96 פסוקים, 1353 מילים, 5096 אותיות

 

·     מוני המצוות מנו 18 מצוות מתרי"ג מצוות בפרשה זו: 9 מצוות עשה ו- 9 מצוות לא-תעשה.

מצוות עשה: הרמת הדשן [רמב"ם, עשין ל; סמ"ג, עשין קצב; חינוך, מ' קלא]; הדלקת אש על המזבח [רמב"ם, עשין כט; סמ"ג, עשין קצא; חינוך, מ' קלב]; אכילת שיירי מנחות [רמב"ם, עשין פח; סמ"ג, עשין קפה; חינוך, מ' קלד]; קרבן מנחה של כהן גדול [רמב"ם, עשין מ; סמ"ג, עשין קצד; חינוך, מ' קלו]; מעשה החטאת [רמב"ם, עשין סד; סמ"ג, עשין קפא; חינוך, מ' קלח]; מעשה האשם [רמב"ם, עשין סה; סמ"ג, עשין קפב; חינוך, מ' קמ]; מעשה השלמים [רמב"ם, עשין סו; סמ"ג, עשין קפג; חינוך, מ' קמא]; שריפת נותר הקדשים [רמב"ם, עשין צא; סמ"ג, עשין רז; חינוך, מ' קמג]; שריפת בשר קודש שנטמא [רמב"ם, עשין צ; סמ"ג, עשין רח; חינוך, מ' קמו].

מצוות לא תעשה: שלא לכבות האש מעל המזבח [רמב"ם, לאווין פא; סמ"ג, לאווין שלד; חינוך, מ' קלג]; שלא לעשות שיירי מנחות חמץ [רמב"ם, לאווין קכד; סמ"ג, לאווין של; חינוך, מ' קלה]; שלא לאכול מנחת כהן [רמב"ם, לאווין קלח; סמ"ג, לאווין שכב; חינוך, מ' קלז]; שלא לאכול מבשר החטאות הנעשים בפנים [רמב"ם, לאווין קלט; סמ"ג, לאווין שכג; חינוך, מ' קלט]; שלא להותיר מבשר קרבן תודה [רמב"ם, לאווין קכ; סמ"ג, לאווין שלה-שלו-שלז; חינוך, מ' קמב]; שלא לאכול פיגול [רמב"ם, לאווין קלב; סמ"ג, שלז; חינוך, מ' קמד]; שלא לאכול בשר קדשים שנטמא [רמב"ם, לאווין קל; סמ"ג, לאווין שלח; חינוך, מ' קמה]; שלא לאכול חלב [רמב"ם, לאווין קפה; סמ"ג, לאווין קלח; חינוך, מ' קמז; סמ"ק, סי' רד; טור, יו"ד סי' סד]; שלא לאכול דם [רמב"ם,לאווין קפד; סמ"ג, לאווין קלז; חינוך, מ' קמח; סמ"ק, סי' רה; טור, יו"ד סי' סה-פ].