פרשת שמיני

 

 

נושאים הנידונים בפרשה זו:

 

כשרות

דם

אצבע

כליות

כבד

עור

מעים

יד

שכרות

 

עניינים כלליים

 

·     הפרשה כתובה ב- 157 שורות בספר תורה

·     יש בה 6 פרשות   3 פתוחות ו- 3 סתומות

·     יש בה 91 פסוקים, 1238 מילים, 4670 אותיות

 

·     מוני המצוות מנו 17 מצוות מתרי"ג מצוות בפרשה זו: 6 מצוות עשה ו- 11 מצוות לא-תעשה.

מצוות עשה: בדיקת סימני בהמה וחיה [רמב"ם, עשין קמט; סמ"ג, עשין נט; חינוך, מ' קנג; טור, יו"ד סי' עט]; בדיקת סימני דגים [רמב"ם, עשין קנב; סמ"ג, עשין סב; חינוך, מ' קנה; טור, יו"ד סי' פג]; בדיקת סימני חגבים [רמב"ם, עשין קנא; סמ"ג, עשין סא; חינוך, מ' קנח; טור, יו"ד סי' פה]; טומאת שמונה שרצים [רמב"ם, עשין צז; סמ"ג, עשין רמה; חינוך, מ' קנט]; טומאת אוכלין [רמב"ם, עשין צח; סמ"ג, עשין רמו; חינוך, מ' קס]; טומאת נבלה [רמב"ם, עשין צו; סמ"ג, עשין רמד; חינוך, מ' קסא].

מצוות לא תעשה: שלא ייכנסו הכהנים למקדש מגודלי שיער [רמב"ם, לאווין קסג; סמ"ג, לאווין שא; חינוך, מ' קמט]; שלא ייכנסו הכהנים למקדש קרועי בגדים [רמב"ם, לאווין קסד; סמ"ג, לאווין שב; חינוך, מ' קנ]; שלא יצאו הכהנים מן המקדש בשעת עבודה [רמב"ם, לאווין קסה; חינוך, מ' קנא]; שלא להיכנס שתויי יין במקדש ושלא יורה שתוי [רמב"ם, לאווין עג; סמ"ג, לאווין ש; סמ"ק, סי' קלג; חינוך, מ' קנב; טור, חו"מ סי' ז]; שלא לאכול בהמה וחיה טמאה [רמב"ם, לאווין קסד; סמ"ג, לאווין קכז; חינוך, מ' קנד; סמ"ק, סי' רו; טור, יו"ד סי' עט]; שלא לאכול דג טמא [רמב"ם, לאווין קעג; סמ"ג, לאווין קכט; חינוך, מ' קנו; סמ"ק, סי' ריא; טור, יו"ד סי' פג]; שלא לאכול עוף טמא [רמב"ם, לאווין קעד; סמ"ג, לאווין קכח; חינוך, מ' קנז; סמ"ק, סי' רז; טור, יו"ד סי' פב]; שלא לאכול שרץ הארץ [רמב"ם, לאווין קעו; סמ"ג, לאווין קלא; חינוך, מ' קסב; סמ"ק, סי' רי; טור, יו"ד סי' פד]; שלא לאכול מיני שרצים דקים הנולדים בזרעים ובפירות [רמב"ם, לאווין קעח; חינוך, מ' קסג; סמ"ק, סי' ריב; טור, יו"ד סי' פד]; שלא לאכול משרץ המים [רמב"ם, לאווין קעט; סמ"ג, לאווין קלב; חינוך, מ' קסד; סמ"ק, סי' ריב; טור, יו"ד סי' קפ]; שלא לאכול מן השרצים המתהווים מן העיפוש [רמב"ם, לאווין קעז; סמ"ג, לאווין קלב; חינוך, מ' קסה; סמ"ק, סי' ריב; טור, יו"ד סי' קפ].