פרשת תזריע

 

 

נושאים הנידונים בפרשה זו:

 

הזרעה מלאכותית

עור,צרעת,נגעים

לידה

נידה וזבה

מילה

כהן

 

עניינים כלליים

 

·     הפרשה כתובה ב- 126 שורות בספר תורה

·     יש בה 9 פרשות   5 פתוחות ו- 4 סתומות

·     יש בה 67 פסוקים, 1010 מילים, 3667 אותיות

 

·     מוני המצוות מנו 7 מצוות מתרי"ג מצוות בפרשה זו: 5 מצוות עשה, ו- 2 מצוות לא-תעשה.

 

מצוות עשה: טומאת יולדת [רמב"ם, עשין ק; סמ"ג, עשין רמג; חינוך, מ' קסו; טור, יו"ד סי' קצד]; קרבן יולדת [רמב"ם, עשין עו; סמ"ג, עשין רכ; חינוך, מ' קסח]; טומאת מצורע [רמב"ם, עשין קא; סמ"ג, עשין רלד; חינוך, מ' קסט]; הנהגת המצורע בקריעה ופרימה [רמב"ם, עשין קיב; סמ"ג, עשין רלה; חינוך, מ' קעא]; נגעי בגדים [רמב"ם, עשין קב; סמ"ג, עשין רלח; חינוך, מ' קעב].

מצוות לא תעשה: שלא יאכל טמא מן הקדשים [רמב"ם, לאווין קכט; סמ"ג, לאווין שלט; חינוך, מ' קסז]; שלא לגלח שיער הנתק [רמב"ם, לאווין שז; סמ"ג, לאווין שסב; חינוך, מ' קע].