פרשת מצורע

 

נושאים הנידונים בפרשה זו:

 

חציצה בטבילה

זב

נידה וזבה

דם

אזן

אצבע

זרע

מיניות

 

עניינים כלליים

 

·     הפרשה כתובה ב- 159 שורות בספר תורה

·     יש בה 7 פרשות   4 פתוחות ו- 3 סתומות

·     יש בה 90 פסוקים, 1274 מילים, 4697 אותיות

 

·     מוני המצוות מנו 11 מצוות מתרי"ג מצוות בפרשה זו: כולן מצוות עשה.

 

מצוות עשה: טהרה מן הצרעת [רמב"ם, עשין קי; סמ"ג, עשין רלו; חינוך, מ' קעג]; תגלחת מצורע ביום השביעי [רמב"ם, עשין קיא; סמ"ג, עשין רלז; חינוך, מ' קעד]; טבילה לטמאים [רמב"ם, עשין קט; סמ"ג, עשין רמח; חינוך, מ' קעה; טור, יו"ד סי' קצז-רא]; קרבן מצורע [רמב"ם, עשין עז; סמ"ג, עשין רכא; חינוך, מ' קעו]; טומאת בית שיהיה בו נגע [רמב"ם, עשין קג; סמ"ג, עשין רלט; חינוך, מ' קעז]; טומאת זב [רמב"ם, עשין קד; סמ"ג, עשין רמ; חינוך, מ' קעח]; קרבן זב [רמב"ם, עשין עד; סמ"ג, עשין ריח; חינוך, מ' קעט]; טומאת שכבת זרע [רמב"ם, עשין קה; סמ"ג, עשין רמז; חינוך, מ' קפ; טור, או"ח סי' פט]; טומאת נידה [רמב"ם, עשין צט; סמ"ג, עשין רמא; חינוך, מ' קפא; סמ"ק, סי' רצג; טור, יו"ד סי' קפג]; טומאת זבה [רמב"ם, עשין קו; סמ"ג, עשין רמב; חינוך, מ' קפב; טור, יו"ד סי' קפג]; קרבן זבה [רמב"ם, עשין עה; סמ"ג, עשין ריט; חינוך, מ' קפג].