פרשת אחרי-מות

 

 

נושאים הנידונים בפרשה זו:

 

יום-כיפור

פקוח נפש

עריות

משכב זכור

דם

אצבע

ריח

טריפה

נידה וזבה

זרע

משכב בהמה

 

עניינים כלליים

 

·     הפרשה כתובה ב- 154 שורות בספר תורה

·     יש בה 15 פרשות   3 פתוחות ו- 12 סתומות

·     יש בה 80 פסוקים, 1170 מילים, 4294 אותיות

 

·     מוני המצוות מנו 28 מצוות מתרי"ג מצוות בפרשה זו: 2 מצוות עשה ו- 26 מצוות לא-תעשה.

 

מצוות עשה: עבודת יום הכיפורים [רמב"ם, עשין מט; סמ"ג, עשין רט; חינוך, מ' קפה]; כיסוי דם [רמב"ם, עשין קמז; סמ"ג, עשין סד; חינוך, מ' קפז; סמ"ק, סי' קנו; טור, יו"ד סי' כח].

מצוות לא תעשה: שלא יכנסו הכהנים בכל עת למקדש [רמב"ם, לאווין סח; סמ"ג, לאווין שג; חינוך, מ' קפד]; שלא לשחוט קדשים חוץ לעזרה [רמב"ם, לאווין צ; סמ"ג, לאווין שלג; חינוך, מ' קפו]; שלא להתעדן באחת מכל העריות [רמב"ם, לאווין שנג; סמ"ג, לאווין קכו; חינוך, מ' קפח; טור, אבהע"ז סי' כא-כד]; שלא לגלות ערות אב [רמב"ם, לאווין שנא; סמ"ג, לאווין פט; חינוך, מ' קפט]; שלא לגלות ערות אם [רמב"ם, לאווין של; סמ"ג, לאווין צב; חינוך, מ' קצ; טור, אבהע"ז סי' טו]; שלא לגלות ערות אשת אב [רמב"ם, לאווין שלא; סמ"ג, לאווין צא; חינוך, מ' קצא; טור, אבהע"ז סי' טו]; שלא לגלות ערות אחות [רמב"ם, לאווין שלב; סמ"ג, לאווין קד-קה; חינוך, מ' קצב; סמ"ק, סי' רצט; טור, אבהע"ז סי' טו]; שלא לגלות ערות בת הבן [רמב"ם, לאווין שלד; סמ"ג, לאווין צח; חינוך, מ' קצג; סמ"ק, סי' שט; טור, אבהע"ז סי' טו]; שלא לגלות ערות בת הבת [רמב"ם, לאווין שלה; סמ"ג, לאווין צט; חינוך, מ' קצד; סמ"ק, סי' שי; טור, אבהע"ז סי' טו]; שלא לגלות ערות הבת [רמב"ם, לאווין שלו; סמ"ג, לאווין ק; חינוך, מ' קצה; סמ"ק, סי' שח; טור, אבהע"ז סי' טו]; שלא לגלות ערות אחות מן האב והיא בת אשת אביו [רמב"ם, לאווין שלג; סמ"ג, לאווין קד-קה; חינוך, מ' קצו; טור, אבהע"ז סי' טו]; שלא לגלות ערות אחות האב [רמב"ם, לאווין שמ; סמ"ג, לאווין קו; חינוך, מ' קצז; סמ"ק, סי' ש; טור, אבהע"ז סי' טו]; שלא לגלות ערות אחות האם [רמב"ם, לאווין שמא; סמ"ג, לאווין קז; חינוך, מ' קצח; טור, אבהע"ז סי' טו]; שלא לבוא על אחי האב [רמב"ם, לאווין שנב; סמ"ג, לאווין צ; חינוך, מ' קצט; טור, אבהע"ז סי' טו]; שלא לבוא על אשת אחי האב [רמב"ם, לאווין שמב; סמ"ג, לאווין קי; חינוך, מ' ר; סמ"ק, סי' שג; טור, אבהע"ז סי' טו]; שלא לבוא על אשת הבן [רמב"ם, לאווין שמג; סמ"ג, לאווין צג; חינוך, מ' רא; סמ"ק, סי' שיד; טור, אבהע"ז סי' טו]; שלא לבוא על אשת אח [רמב"ם, לאווין שמד; סמ"ג, לאווין קט; חינוך, מ' רב; סמ"ק, סי' שב; טור, אבהע"ז סי' טו]; שלא לבוא על אשה ובתה [רמב"ם, לאווין שלז; סמ"ג, לאווין קא; חינוך, מ' רג; סמ"ק, סי' שה; טור, אבהע"ז סי' טו]; שלא לגלות ערות אשה ובת בנה [רמב"ם, לאווין שלח; סמ"ג, לאווין קב; חינוך, מ' רד; סמ"ק, סי' שו; טור, אבהע"ז סי' טו]; שלא לגלות ערות אשה ובת בתה [רמב"ם, לאווין שלט; סמ"ג, לאווין קג; חינוך, מ' רה; סמ"ק, סי' שז; טור, אבהע"ז סי' טו]; שלא לבוא על שתי אחיות מחיים [רמב"ם, לאווין שמה; סמ"ג, לאווין קח; חינוך, מ' רו; סמ"ק, סי' שא; טור, אבהע"ז סי' טו]; שלא לבוא על אשה נידה [רמב"ם, לאווין שמו; סמ"ג, לאווין קיא; חינוך, מ' רז; סמ"ק, סי' רפז, רפח, רצג; טור, יו"ד סי' קפג-ר]; שלא ניתן מזרענו למולך [רמב"ם, לאווין ז; סמ"ג, לאווין מ; חינוך, מ' רח; סמ"ק, סי' סה]; שלא לבוא על הזכרים [רמב"ם, לאווין שנ; סמ"ג, לאווין צד; חינוך, מ' רט]; שלא לשכב עם הבהמות [רמב"ם, לאווין שמח; סמ"ג, לאווין צה; חינוך, מ' רי; סמ"ק, סי' שטו; טור, אבהע"ז סי' כד]; שלא תשכבנה הנשים עם הבהמות [רמב"ם, לאווין שמט; סמ"ג, לאווין צו; חינוך, מ' ריא; סמ"ק, סי' שטז; טור, אבהע"ז סי' כד].