פרשת קדושים

 

 

נושאים הנידונים בפרשה זו:

 

סודיות רפואית

לא תעמד

כתובת קעקע

הורים

שבת

חרש

עיוור

מוסר יהודי

דם

זנות

זקן

עריות

משכב זכור

משכב בהמה

נידה

רחם

 

עניינים כלליים

 

·     הפרשה כתובה ב- 109 שורות בספר תורה

·     יש בה 4 פרשות   3 פתוחות ו- 1 סתומה

·     יש בה 64 פסוקים, 868 מילים, 3229 אותיות

 

·     מוני המצוות מנו 51 מצוות מתרי"ג מצוות בפרשה זו: 13 מצוות עשה ו- 38 מצוות לא-תעשה.

 

מצוות עשה: יראת אב ואם [רמב"ם עשין ריא; סמ"ג עשין קיג; סמ"ק סי' ז; טור יו"ד סי' רמ; ס' החינוך, מ' ריב]; מצות פאה [רמב"ם עשין קכ; סמ"ג עשין קנו; טור יו"ד סי' שלב; ס' החינוך מ' רטז]; מצות לקט [רמב"ם עשין קכא; סמ"ג עשין קנז; טור יו"ד סי' שלב; ס' החינוך מ' ריח]; מצות הנחת פאת הכרם [רמב"ם עשין קכג; סמ"ג עשין קנט; טור יו"ד סי' שלב; ס' החינוך מ' רכ]; מצות הנחת פרט הכרם [רמב"ם עשין קכד; סמ"ג עשין רס; טור יו"ד סי' שלב]; מצות שופט שישפוט בצדק [רמב"ם עשין קעז; סמ"ג עשין קו; סמ"ק סי' רכד; טור חו"מ סי' יז]; מצות תוכחה לישראל שאינו נוהג כשורה [רמב"ם עשין רה; סמ"ג עשין יא; סמ"ק סי' קיב; ס' החינוך מ' רלט]; מצות אהבת ישראל [רמב"ם עשין רו; סמ"ג עשין ט; סמ"ק סי' ח; ס' החינוך מ' רמג]; מצות נטע רבעי [רמב"ם עשין קיט; סמ"ג עשין קלז; סמ"ק סי' רמט; טור יו"ד סי' רצד; ס' החינוך מ' רמז]; מצות היראה מן המקדש [רמב"ם עשין כא; סמ"ג עשין קסד; סמ"ק סי' ו; טור או"ח סי' קנא; ס' החינוך מ' רנד]; מצות כבוד חכמים [רמב"ם עשין רט; סמ"ג עשין יג; סמ"ק סי' נא-נב; טור יו"ד סי' רמב-רמד; ס' החינוך מ' רנז]; מצות צידוק המאזנים והמשקלים והמידות [רמב"ם עשין רח; סמ"ג עשין עב; טור חו"מ סי' רלא; ס' החינוך מ' רנט]; מצוה שיפרפו מי שיתחייב שריפה [רמב"ם עשין יג; סמ"ג עשין קא; ס' החינוך מ' רסא].

מצוות לא תעשה: שלא לפנות אחר עבודה זרה [רמב"ם לאווין י; סמ"ג לאווין יד; ס' החינוך מ' ריג]; שלא לעשות עבודה זרה לא לעצמו ולא לזולתו [רמב"ם, לאווין ג; סמ"ג לאווין כא; סמ"ק סי' קסא; טור יו"ד סי' קמא; ס' החינוך מ' ריד]; שלא לאכול נותר [רמב"ם לאווין קלא; סמ"ג לאווין שלו; ס' החינוך מ' רטו]; שלא לכלות הפאה בשדה [רמב"ם לאווין רי; סמ"ג לאווין רפד; טור יו"ד סי' שלב; ס' החינוך מ' ריז]; שלא לקחת שבלים נופלים בשעת הקציר [רמב"ם לאווין ריא; סמ"ג לאווין רפה; טור יו"ד סי' שלב; ס' החינוך מ' ריט]; שלא לכלות פאת הכרם [רמב"ם לאווין ריב; סמ"ג לאווין רפז; טור יו"ד סי' שלב; ס' החינוך מ' רכא]; שלא ללקוט פרט הכרם [רמב"ם לאווין ריג; סמ"ג לאווין רפז; טור יו"ד סי' שלב; ס' החינוך מ' רכג]; שלא לגנוב שום ממון [רמב"ם לאווין רמד; סמ"ג לאווין קנה; טור חו"מ סי' שמח; ס' החינוך מ' רכד]; שלא נכחש על ממון שיש לאחר בידינו [רמב"ם לאווין רמח; סמ"ג לאווין רמ; טור חו"מ סי' רצד; ס' החינוך מ' רכה]; שלא לישבע על כפירת ממון [רמב"ם לאווין רמט; סמ"ג לאווין רמא; טור חו"מ סי' רצד]; שלא נשבע לשקר [רמב"ם לאווין סא; סמ"ג לאווין רלט; טור יו"ד סי' רלו; ס' החינוך מ' רכז]; שלא לעשוק [רמב"ם לאווין רמז; סמ"ג לאווין קנו; סמ"ק סי' רע; טור חו"מ סי' שנט; ס' החינוך מ' רכח]; שלא לגזול [רמב"ם לאווין רמה; סמ"ג לאווין קנז; סמ"ק סי' רע; טור חו"מ סי' שנט; ס' החינוך מ' רכט]; שלא נאחר שכר שכיר [רמב"ם לאווין רלח; סמ"ג לאווין קפא; סמ"ק סי' רס; טור חו"מ סי' שלט; ס' החינוך מ' רל]; שלא לקלל אחד מישראל בין איש בין אשה [רמב"ם לאווין שיז; סמ"ג לאווין ריא; סמ"ק סי' קכג; טור חו"מ סי' כז; ס' החינוך מ' רלא]; שלא להכשיל תם בדרך [רמב"ם לאווין רצט; סמ"ג לאווין קסח; סמ"ק סי' קעב; טור יו"ד סי' קנא; ס' החינוך מ' רלב]; שלא לעוול המשפט [רמב"ם לאווין רעג; סמ"ג לאווין רה; סמ"ק סי' רלא; טור חו"מ סי' יז וסי' כה; ס' החינוך מ' רלג]; שלא לכבד גדול בדין [רמב"ם לאווין רעה; סמ"ג לאווין רד; סמ"ק סי' רכח; טור חו"מ סי' יז; ס' החינוך מ' רלד]; שלא לרגל [רמב"ם לאווין שא; סמ"ג לאווין ט; סמ"ק סי' קכד; ס' החינוך מ' רלו]; שלא לעמוד על דם רעים [רמב"ם לאווין רצז; סמ"ג לאווין קסה; סמ"ק סי' עח; טור חו"מ סי' תכו; ס' החינוך מ' רלז]; שלא לשנוא אחים [רמב"ם לאווין שב; סמ"ג לאווין ה; סמ"ק סי' יז; ס' החינוך מ' רלח]; שלא להלבין פני אדם מישראל [רמב"ם לאווין שג; סמ"ג לאווין ו; סמ"ק סי' קכו; ס' החינוך מ' רמ]; שלא לנקום [רמב"ם לאווין שד; סמ"ג לאווין יא; סמ"ק סי' קל; ס' החינוך מ' רמא]; שלא לנטור [רמב"ם לאווין שה; סמ"ג לאווין יב; סמ"ק סי' קלא; ס' החינוך מ' רמב]; שלא להרביע בהמה עם מין שאינו מינו [רמב"ם לאווין ריז; סמ"ג לאווין רפא; סמ"ק סי' קסה; טור יו"ד סי' רצז; ס' החינוך מ' רמד]; שלא לזרוע כלאי זרעים [רמב"ם לאווין רטו; סמ"ג לאווין רעט; סמ"ק סי' קסד; טור יו"ד סי' רצה-רצו; ס' החינוך מ' רמה]; שלא לאכול ערלה [רמב"ם לאווין קצב; סמ"ג לאווין קמו; סמ"ק סי' רטו; טור יו"ד סי' רצד; ס' החינוך מ' רמו]; שלא לאכול ולשתות כדרך זולל וסובא [רמב"ם לאווין קצה; סמ"ג לאווין רכ; סמ"ק סי' ריח; ס' החינוך מ' רמח]; שלא לנחש [רמב"ם לאווין לג; סמ"ג לאווין נא; סמ"ק סי' קלז; טור יו"ד סי' קעט; ס' החינוך מ' רמט]; שלא לעונן [רמב"ם לאווין לב; סמ"ג לאווין נג; סמ"ק סי' קלו; טור יו"ד סי' קעט; ס' החינוך מ' רנ]; שלא להקיף פאתי הראש [רמב"ם לאווין מג; סמ"ג לאווין נז; סמ"ק סי' עא; טור יו"ד סי' קפא; ס' החינוך מ' רנא]; שלא להשחית פאת הזקן [רמב"ם לאווין מד; סמ"ג לאווין נח; סמ"ק סי' ע; טור יו"ד סי' קפא; ס' החינוך מ' רנב]; שלא נכתוב בבשרנו כתובת קעקע [רמב"ם לאווין מא; סמ"ג לאווין סא; סמ"ק סי' עב; טור יו"ד סי' קפ; ס' החינוך מ' רנג]; שלא לעשות מעשה אוב [רמב"ם לאווין לו; סמ"ג לאווין לו; סמ"ק סי' קלט; טור יו"ד סי' קעט; ס' החינוך מ' רנה]; שלא לעשות מעשה ידעוני [רמב"ם לאווין ט; סמ"ג לאווין לז; סמ"ק סי' קמ; טור יו"ד סי' קעט; ס' החינוך מ' רנו]; שלא להונות במידות [רמב"ם לאווין רעא; סמ"ג לאווין קנא; סמ"ק סי' רסג; טור חו"מ סי' רלא; ס' החינוך מ' רנח]; שלא לקלל אב ואם [רמב"ם לאווין שיח; סמ"ג לאווין ריח; טור יו"ד סי' רמא; ס' החינוך מ' רס]; שלא ללכת בחוקות הגוים [רמב"ם לאווין ל; סמ"ג לאווין נ; טור יו"ד סי' קעח; ס' החינוך מ' רסב].