פרשת אמור

 

 

נושאים הנידונים בפרשה זו:

 

כהן

עיוור

חרום ושרוע

עין

סירוס

ראש השנה

בתולים

זונה

פיסח

שחין

צרעת

זב

זרע

טרפה

יום-טוב

שבת

פסח

יום כיפור

סוכות

רשלנות רפואית

 

 

עניינים כלליים

 

·     הפרשה כתובה ב- 215 שורות בספר תורה

·     יש בה 17 פרשות   11 פתוחות ו- 6 סתומות

·     יש בה 124 פסוקים, 1614 מילים, 6106 אותיות

 

·     מוני המצוות מנו 63 מצוות מתרי"ג מצוות בפרשה זו: 24 מצוות עשה ו- 39 מצוות לא-תעשה.

 

מצוות עשה: מצות עניין טומאת הכהנים לקרוביהם [רמב"ם עשין לז; סמ"ג עשין נח; סמ"ק סי' נט; טור יו"ד סי' שעג; ס' החינוך מ' רסד]; מצות קידוש זרע אהרן [רמב"ם עשין לב; סמ"ג עשין קעא; טור או"ח סי' קלה,קסז,רא; ס' החינוך מ' רסט]; מצות כהן גדול לישא נערה בתולה [רמב"ם עשין לח; סמ"ג עשין נז; ס' החינוך מ' רעב]; מצות הקרבן להיות תמים [רמב"ם עשין סא; סמ"ג עשין קעו; ס' החינוך מ' רפו]; מצות הקרבן שיהיה משמונה ימים ולמעלה [רמב"ם עשין ס; סמ"ג עשין קעח; ס' החינוך מ' רצג]; מצות קידוש השם [רמב"ם עשין ט; סמ"ג עשין ה; סמ"ק סי' מד; טור יו"ד סי' קנז; ס' החינוך מ' רצו]; מצות שביתה ביום ראשון של פסח [רמב"ם עשין קנט; סמ"ג עשין לג; טור או"ח סי' תצה; ס' החינוך מ' רצז]; מצות קרבן מוסף כל שבעת ימי הפסח [רמב"ם עשין מג; סמ"ג עשין קצח; ס' החינוך מ' רצט]; מצות שביתה בשביעי של פסח [רמב"ם עשין קס; סמ"ג עשין לד; טור או"ח סי' תצה; ס' החינוך מ' ש]; מצות קרבן העומר של שעורים ביום השני של פסח [רמב"ם עשין מד; סמ"ג עשין קצט; ס' החינוך מ' שב]; מצות ספירת העומר [רמב"ם עשין קסא; סמ"ג עשין ר; סמ"ק סי' קמה; טור או"ח סי' תפט; ס' החינוך מ' שו]; מצות קרבן מנחה חדשה מן החטים ביום עצרת [רמב"ם עשין מו; סמ"ג עשין רב; ס' החינוך מ' שז]; מצות שביתה ממלאכה ביום עצרת [רמב"ם עשין קסב; סמ"ג עשין לה; טור או"ח סי' תצה; ס' החינוך מ' שח]; מצות שביתה ממלאכה ביום ראש השנה [רמב"ם עשין קסג; סמ"ג עשין לו; טור או"ח סי' תצה; ס' החינוך מ' שי]; מצות קרבן מוסף ביום ראש השנה [רמב"ם עשין מז; סמ"ג עשין רג; ס' החינוך מ' שיב]; מצות תענית ביום עשירי בתשרי [רמב"ם עשין קסד; סמ"ג עשין לב; טור או"ח סי' תריא; ס' החינוך מ' שיג]; מצות קרבן מוסף ביום הכיפורים [רמב"ם עשין מח; סמ"ג עשין רד; ס' החינוך מ' שיד]; מצות שביתה ממלאכה ביום הכיפורים [רמב"ם עשין קסה; סמ"ג עשין לא; טור או"ח סי' תריא; ס' החינוך מ' שיז]; מצות שביתה ממלאכה ביום ראשון של חג הסוכות [רמב"ם עשין קסו; סמ"ג עשין לז; טור או"ח סי' תצה; ס' החינוך מ' שיח]; מצות קרבן מוסף בכל יום משבעת ימי חג הסוכות [רמב"ם עשין נ; סמ"ג עשין רה; ס' החינוך מ' שכ]; מצות שביתה ממלאכה ביום שמיני של חג הסוכות [רמב"ם עשין קסז; סמ"ג עשין לח; טור או"ח סי' תצה; ס' החינוך מ' שכא]; מצות קרבן מוסף ביום שמיני של סוכות [רמב"ם עשין נא; סמ"ג עשין רו; ס' החינוך מ' שכב]; מצות נטילת לולב [רמב"ם עשין קסט; סמ"ג עשין מד; סמ"ק סי' קצג; טור או"ח סי' תרנא; ס' החינוך מ' שכד]; מצות ישיבת סוכה [רמב"ם עשין קסח; סמ"ג עשין מג; סמ"ק סי' קצג; טור או"ח סי' תרלג-ד; ס' החינוך מ' שכה].

מצוות לא-תעשה: שלא יטמא כהן הדיוט במת זולתי בקרובים המבוארים בכתוב [רמב"ם לאווין קסו; סמ"ג לאווין רלד-רלה; סמ"ק סי' פט; טור יו"ד סי' שסט-שעד; ס' החינוך מ' רסג]; שלא ישמש כהן טבול יום עד שיעריב שמשו [רמב"ם לאווין עו; סמ"ג לאווין שו; ס' החינוך מ' רסה]; שלא ישא כהן אשה זונה [רמב"ם לאווין קנח; סמ"ג לאווין קכא; סמ"ק סי' קצ; טור אבהע"ז סי' ו; ס' החינוך מ' רסו]; שלא ישא כהן אשה חללה [רמב"ם לאווין קנט; סמ"ג לאווין קכב; סמ"ק סי' קצא; טור אבהע"ז סי' ו; ס' החינוך מ' רסז]; שלא ישא כהן אשה גרושה [רמב"ם לאווין קס; סמ"ג לאווין קכג; סמ"ק סי' קצא; טור אבהע"ז סי' ו; ס' החינוך מ' רסח]; שלא יכנס כהן גדול באהל המת [רמב"ם לאווין קסז; סמ"ג לאווין רלז; סמ"ק סי' פט; טור יו"ד סי' שעא; ס' החינוך מ' רע]; שלא יטמא כהן גדול בשום טומאה במת [רמב"ם לאווין קסח; סמ"ג לאווין רלו; סמ"ק סי' פט; טור יו"ד סי' שעא; ס' החינוך מ' רעא]; שלא ישא כהן גדול אלמנה [רמב"ם לאווין קסא; סמ"ג לאווין רכד; ס' החינוך מ' רעג]; שלא יבעול כהן גדול אלמנה [רמב"ם לאווין קסב; סמ"ג לאווין רכה; ס' החינוך מ' רעד]; שלא יעבוד כהן בעל מום [רמב"ם לאווין ע; סמ"ג לאווין שח; ס' החינוך מ' רעה]; שלא יעבוד כהן בעל מום עובר [רמב"ם לאווין עא; סמ"ג לאווין שח; ס' החינוך מ' רעו]; שלא יכנס בעל מום בהיכל [רמב"ם לאווין סט; סמ"ג לאווין שז; ס' החינוך מ' רעז]; שלא יעבוד כהן טמא [רמב"ם לאווין עה; סמ"ג לאווין שה; ס' החינוך מ' רעח]; שלא יאכל כהן טמא תרומה [רמב"ם לאווין קלו; סמ"ג לאווין רנז; טור יו"ד סי' שלא; ס' החינוך מ' רעט]; שלא יאכל שום זר תרומה [רמב"ם לאווין קלג; סמ"ג לאווין רנד; ס' החינוך מ' רפ]; שלא יאכל תושב כהן ושכיר תרומה [רמב"ם לאווין קלד; סמ"ג לאווין רנה; ס' החינוך מ' רפא]; שלא יאכל ערל תרומה [רמב"ם לאווין קלה; סמ"ג לאווין רנח; טור יו"ד סי' שלא; ס' החינוך מ' רפב]; שלא תאכל חללה מן הקודש [רמב"ם לאווין קלז; סמ"ג לאווין רנו; ס' החינוך מ' רפג]; שלא לאכל טבל [רמב"ם לאווין קנג; סמ"ג לאווין קמז; טור יו"ד סי' שלא; ס' החינוך מ' רפד]; שלא נקדיש בעלי מומים להקריבם למזבח [רמב"ם לאווין צא; סמ"ג לאווין שי,שיג; ס' החינוך מ' רפה]; שלא ניתן מום בקדשים [רמב"ם לאווין צז; סמ"ג לאווין שטו; סמ"ק סי' רנג; טור יו"ד סי' שיג; ס' החינוך מ' רפז]; שלא נזרוק דם בעל מום על המזבח [רמב"ם לאווין צג; סמ"ג לאווין שיב; ס' החינוך מ' רפח]; שלא נשחט בעלי מומין לשם קרבן [רמב"ם לאווין צב; סמ"ג לאווין שיא-שיג; ס' החינוך מ' רפט]; שלא נקטיר אימורי בעלי מומין [רמב"ם לאווין צד; סמ"ג לאווין שיג; ס' החינוך מ' רצ]; שלא לסרס אחד מכל המינין [רמב"ם לאווין שסא; סמ"ג לאווין קכ; סמ"ק סי' קסו; טור אבהע"ז סי' ה; ס' החינוך מ' רצא]; שלא להקריב קרבן בעל מום מיד הגויים [רמב"ם לאווין צו; סמ"ג לאווין שיד; ס' החינוך מ' רצב]; שלא לשחוט בהמה ובנה ביום אחד [רמב"ם לאווין קא; סמ"ג לאווין קמט; סמ"ק סי' קסז; טור יו"ד סי' טז; ס' החינוך מ' רצד]; שלא לעשות דבר שיתחלל בו שם שמים בין בני אדם [רמב"ם לאווין סג; סמ"ג לאווין ב; סמ"ק סי' פה; טור יו"ד סי' קנז; ס' החינוך מ' רצה]; שלא לעשות מלאכה ביום הראשון של פסח [רמב"ם לאווין שכג; סמ"ג לאווין ע; סמ"ק סי' קצד; טור או"ח סי' תצה; ס' החינוך מ' רצח]; שלא לעשות מלאכה ביום השביעי של פסח [רמב"ם לאווין שכד; סמ"ג לאווין עא; טור או"ח סי' תצה; ס' החינוך מ' שא]; שלא לאכול מתבואה חדשה קודם כלות יום טז בניסן [רמב"ם לאווין קפט; סמ"ג לאווין קמב-ד; סמ"ק סי' ריז; טור או"ח סי' תפט ויו"ד סי' רצג; ס' החינוך מ' שג]; שלא לאכול קלי מתבואה חדשה עד היום ההוא [רמב"ם לאווין קצ; סמ"ג לאווין קמב-ד; טור או"ח סי' תפט ויו"ד סי' רצג; ס' החינוך מ' שד]; שלא לאכול כרמל מתבואה חדשה עד היום ההוא [רמב"ם לאווין קצא; סמ"ג לאווין קמב-ד; טור או"ח סי' תפט ויו"ד סי' רצג; ס' החינוך מ' שה]; שלא לעשות מלאכה ביום חג השבועות [רמב"ם לאווין שכה; סמ"ג לאווין עב; ס' החינוך מ' שט]; שלא לעשות מלאכה ביום ראשון של תשרי [רמב"ם לאווין שכו; סמ"ג לאווין עג; טור או"ח סי' תסה; ס' החינוך מ' שיא]; שלא לעשות מלאכה בעשרה בתשרי [רמב"ם לאווין שכט; סמ"ג לאווין סח; טור או"ח סי' תריא; ס' החינוך מ' שטו]; שלא לאכול ולשתות ביום הכיפורים [רמב"ם לאווין קצו; סמ"ג לאווין סט; סמ"ק סי' רכא; טור או"ח סי' תריב; ס' החינוך מ' שטז]; שלא לעשות מלאכה ביום ראשון של חג הסוכות [רמב"ם לאווין שכז; סמ"ג לאווין עד; סמ"ק סי' קצד; טור או"ח סי' תצה; ס' החינוך מ' שיט]; שלא לעשות מלאכה ביום השמיני של חג הסוכות [רמב"ם לאווין שכח; סמ"ג לאווין עה; סמ"ק סי' קצד; טור או"ח סי' תצה; ס' החינוך מ' שכג].