פרשת בהר

 

 

נושאים הנידונים בפרשה זו:

 

יום כפור

קדימויות והעדפות

שבת

 

 

עניינים כלליים

 

·     הפרשה כתובה ב- 99 שורות בספר תורה

·     יש בה 7 פרשות    1 פתוחה ו- 6 סתומות

·     יש בה 57 פסוקים, 737 מילים, 2817 אותיות

 

·     מוני המצוות מנו 24 מצוות מתרי"ג מצוות בפרשה זו: 7 מצוות עשה ו- 17 מצוות לא-תעשה.

 

מצוות עשה: מצות ספירת שבע שבתות שנים [רמב"ם עשין קמ; סמ"ג עשין קנ; ס' החינוך מ' של]; מצות תקיעת שופר ביום הכיפורים של יובל [רמב"ם עשין קלז; סמ"ג עשין קנב; ס' החינוך מ' שלא]; מצות קידוש שנת היובל [רמב"ם עשין קלו; סמ"ג עשין קנא; ס' החינוך מ' שלב]; מצות עשיית דין בין לוקח ומוכר [רמב"ם עשין קמה; סמ"ג עשין פב; טור חו"מ סי' קנג-רכו, וסי' רמא-רנט; ס' החינוך מ' שלו]; מצות השבת קרקע לבעליהן ביובל [רמב"ם עשין קלח; סמ"ג עשין קנג; ס' החינוך מ' שמ]; מצות פדיון נחלות שהן תוך העיר עד השלמת שנה [רמב"ם עשין קלט; סמ"ג עשין קנד; ס' החינוך מ' שמא]; מצות עבודה בעבד כנעני לעולם [רמב"ם עשין קלה; סמ"ג עשין פז; סמ"ק סי' ס; טור יו"ד סי' רסז; ס' החינוך מ' שמז].

מצוות לא תעשה: שלא נעבוד האדמה בשנה השביעית [רמב"ם לאווין רכ; סמ"ג לאווין רסו; ס' החינוך מ' שכו]; שלא נעבוד עבודה גם באילנות בשנה השביעית [רמב"ם לאווין רכא; סמ"ג לאווין רסז; ס' החינוך מ' שכז]; שלא נקצור ספיחים בשנה השביעית [רמב"ם לאווין רכב; סמ"ג לאווין רסח; ס' החינוך מ' שכח]; שלא נאסוף פירות האילן בשנה השביעית כדרך שאופסין אותן בכל שנה [רמב"ם לאווין רכג; סמ"ג לאווין רסט; ס' החינוך מ' שכט]; שלא נעבוד הארץ בשנת היובל [רמב"ם לאווין רכד; סמ"ג לאווין רעב; ס' החינוך מ' שלג]; שלא נקצור ספיחי תבואות של שנת היובל [רמב"ם לאווין רכה; סמ"ג לאווין רעג; ס' החינוך מ' שלד]; שלא נאסוף פירות האילנות בשנת היובל כדרך שאוספין אותן בשאר השנים [רמב"ם לאווין רכו; סמ"ג לאווין רעד; ס' החינוך מ' שלה]; שלא להונות במקח וממכר [רמב"ם לאווין רנ; סמ"ג לאווין קע; סמ"ק סי' רעא; טור חו"מ סי' רכז; ס' החינוך מ' שלז]; שלא להונות אחד מישראל בדברים [רמב"ם לאווין רנא; סמ"ג לאווין קעא; סמ"ק סי' קכב; טור חו"מ סי' רכח; ס' החינוך מ' שלח]; שלא נמכור שדה בארץ ישראל לצמיתות [רמב"ם לאווין רכז; סמ"ג לאווין רעה; ס' החינוך מ' שלט]; שלא לשנות מגרשי ערי הלויים ושדותיהם [רמב"ם לאווין רכח; סמ"ג לאווין רעח; ס' החינוך מ' שמב]; שלא להלוות בריבית לישראל [רמב"ם לאווין רלה; סמ"ג לאווין קצא; סמ"ק סי' רנט; טור יו"ד סי' קנט-קעז; ס' החינוך מ' שמג]; שלא נעבוד בעבד עברי עבודת בזיון כמו עבודת כנעני [רמב"ם לאווין רנז; סמ"ג לאווין קעו; ס' החינוך מ' שמד]; שלא נמכור עבד עברי על אבן המקח [רמב"ם לאווין רנח; סמ"ג לאווין קעה; טור יו"ד סי' רסז; ס' החינוך מ' שמה]; שלא נעבוד בעבד עברי בעבודת פרך [רמב"ם לאווין רנט; סמ"ג לאווין קעד; ס' החינוך מ' שמו]; שלא להניח לגוי לעבוד בעבד עברי הנמכר לו [רמב"ם לאווין רס; סמ"ג לאווין קעז; ס' החינוך מ' שמח]; שלא נשתחוה על אבן משכית אפילו לשם [רמב"ם לאווין יב; סמ"ג לאווין מג; סמ"ק סי' קפ; ס' החינוך מ' שמט].