פרשת בחקותי

 

 

נושאים הנידונים בפרשה זו:

 

שחפת,קדחת

קטן

דבר

ריח

זקן

 

 

עניינים כלליים

 

·          הפרשה כתובה ב- 131 שורות בספר תורה

·          יש בה 5 פרשות   3 פתוחות ו- 2 סתומות

·          יש בה 78 פסוקים, 1013 מילים, 3992 אותיות

 

·          מוני המצוות מנו 12 מצוות מתרי"ג מצוות בפרשה זו: 7 מצוות עשה ו- 5 מצוות לא-תעשה.

 

מצוות עשה: מעריך אדם שיתן דמיו הקצובים [רמב"ם, עשין קיד; סמ"ג, עשין קכח; חינוך, מ' שנ]; הממיר בהמת קרבן [רמב"ם, עשין פז; סמ"ג, עשין רכב; חינוך, מ' שנב]; מעריך בהמה שיתן כפי שיעריכנה הכהן [רמב"ם, עשין קטו; סמ"ג, עשין קכט; חינוך, מ' שנג]; מעריך בתים שיתן כפי שיעריכנו הכהן בתוספת חומש [רמב"ם, עשין קטז; סמ"ג, עשין קל; חינוך, מ' שנד]; מעריך שדה שיתן כפי הערך הקצוב [רמב"ם, עשין קיז; סמ"ג, עשין קלא; חינוך, מ' שנה]; מחרים מנכסיו שהוא לכהן [רמב"ם, עשין קמה; סמ"ג, עשין קלב; חינוך, מ' שנז]; מעשר בהמה [רמב"ם, עשין עח; סמ"ג, עשין ריב; חינוך, מ' שס].

מצוות לא תעשה: שלא נמיר הקדשים [רמב"ם, לאווין קו; סמ"ג, לאווין שמה; חינוך, מ' שנא]; שלא לשנות הקדשים מקרבן לקרבן [רמב"ם, לאווין קז; סמ"ג, לאווין שמו; חינוך, מ' שנו]; שלא ימכור הקרקע שהחרים אותה בעליו אלא תינתן לכהנים [רמב"ם, לאווין קי; סמ"ג, לאווין שנא; חינוך, מ' שנח]; שלא יגאל שדה החרם [רמב"ם, לאווין קיא; סמ"ג, לאווין רנב; חינוך, מ' שנט]; שלא למכור מעשר בהמה אלא יאכל בירושלים [רמב"ם, לאווין קט; סמ"ג, לאווין שמד; חינוך, מ' שסא].