פרשת נשא

 

 

נושאים הנידונים בפרשה זו:

 

סוטה

צרעת

זב

זרע

יד

מעיים

שיער

 

עניינים כלליים

 

·     הפרשה כתובה ב- 311 שורות בספר תורה

·     יש בה 25 פרשות   17 פתוחות ו- 8 סתומות

·     יש בה 176 פסוקים, 2264 מילים, 8632 אותיות

 

·     מוני המצוות מנו 18 מצוות מתרי"ג מצוות בפרשה זו: 7 מצוות עשה ו- 11 מצוות לא-תעשה.

 

מצוות עשה: שילוח טמאים חוץ למחנה [רמב"ם, עשין לא; סמ"ג, עשין קעד; חינוך, מ' שסב]; וידוי על חטא [רמב"ם, עשין עג; סמ"ג, עשין טז; חינוך, מ' שסד; סמ"ק, סי' נג; טור, או"ח סי' תרו-תרז]; מצות סוטה שיעשו כמשפט הכתוב [רמב"ם, עשין רכג; סמ"ג, עשין כו; חינוך, מ' שסה]; גידול שיער נזיר [רמב"ם, עשין צב; סמ"ג, עשין קכו; חינוך, מ' שעד]; גילוח הנזיר והבאת קרבנותיו [רמב"ם, עשין צג; סמ"ג, עשין רלז; חינוך, מ' שעז]; ברכת כהנים בכל יום [רמב"ם, עשין כו; סמ"ג, עשין כ; חינוך, מ' שעח; סמ"ק, סי' קיג; טור, או"ח סי' קכח-קכט]; משא הארון בכתף [רמב"ם, עשין לד; סמ"ג, עשין קסח; חינוך, מ' שעט].

מצוות לא תעשה: שלא יכנס טמא בכל המקדש [רמב"ם, לאווין עז; סמ"ג, לאווין שד; חינוך, מ' שסג]; שלא ליתן שמן בקרבן סוטה [רמב"ם, לאווין קד; סמ"ג, לאווין פז; חינוך, מ' שסו]; שלא ליתן לבונה בקרבן סוטה [רמב"ם, לאווין קה; סמ"ג, לאווין פח; חינוך, מ' שסז]; שלא ישתה הנזיר יין [רמב"ם, לאווין רב; סמ"ג, לאווין רמג; חינוך, מ' שסח]; שלא יאכל הנזיר ענבים לחים [רמב"ם, לאווין רג; סמ"ג, לאווין רמד; חינוך, מ' שסט]; שלא יאכל הנזיר צימוקים [רמב"ם, לאווין רד; סמ"ג, לאווין רמו; חינוך, מ' שע]; שלא יאכל הנזיר זרע הענבים [רמב"ם, לאווין רה; סמ"ג, לאווין רמו; חינוך, מ' שעא]; שלא יאכל הנזיר קליפת הענבים [רמב"ם, לאווין רו; סמ"ג, לאווין רמז; חינוך, מ' שעב]; שלא יגלח הנזיר שערו כל ימי נזרו [רמב"ם, לאווין רט; סמ"ג, לאווין רנ; חינוך, מ' שעג]; שלא יכנס הנזיר לאוהל המת [רמב"ם, לאווין רח; סמ"ג, לאווין רמח; חינוך, מ' שעה]; שלא יטמא הנזיר במת ובשאר טומאות [רמב"ם, לאווין רז; סמ"ג, לאווין רמט; חינוך, מ' שעו].