פרשת בהעלותך

 

 

נושאים הנידונים בפרשה זו:

 

ברכות ותפילות של חולים ועל חולים

רחם

פדיון בכור

פסח

עצמות

אף

חלום

צרעת

 

עניינים כלליים

 

·     הפרשה כתובה ב- 240 שורות בספר תורה

·     יש בה 16 פרשות   11 פתוחות ו- 5 סתומות

·     יש בה 136 פסוקים, 1840 מילים, 7055 אותיות

 

·     מוני המצוות מנו 5 מצוות מתרי"ג מצוות בפרשה זו: 3 מצוות עשה ו- 2 מצוות לא-תעשה.

 

מצוות עשה: פסח שני [רמב"ם, עשין נז; סמ"ג, עשין רכד; חינוך, מ' שפ]; פסח שני על מצות ומרורים [רמב"ם, עשין נח; סמ"ג, עשין רכו; חינוך, מ' שפא]; תקיעת חצוצרות במקדש ובמלחמה [רמב"ם, עשין נט; סמ"ג, עשין קע; חינוך, מ' שפד; טור, או"ח סי' תקעו].

מצוות לא תעשה: שלא להותיר מבשר פסח שני [רמב"ם, לאווין קיט; סמ"ג, לאווין שנח; חינוך, מ' שפב]; שלא לשבור עצם מעצמות פסח שני [רמב"ם, לאווין קכא; סמ"ג, לאווין שנז; חינוך, מ' שפג].