פרשת שלח

 

 

נושאים הנידונים בפרשה זו:

 

דבר

מגיפה

ריח

שבת

 

עניינים כלליים

 

·     הפרשה כתובה ב- 198 שורות בספר תורה

·     יש בה 10 פרשות   7 פתוחות ו- 3 סתומות

·     יש בה 119 פסוקים, 1540 מילים, 5820 אותיות

 

·     מוני המצוות מנו 3 מצוות מתרי"ג מצוות בפרשה זו: 2 מצוות עשה ו- 1 מצות לא-תעשה.

 

מצוות עשה: הפרשת חלה [רמב"ם, עשין קלג; סמ"ג, עשין קמא; חינוך, מ' שפה; סמ"ק, סי' רמה; טור, יו"ד סי' שכב-של]; ציצית [רמב"ם, עשין יד; סמ"ג, עשין כו; חינוך, מ' שפו; סמ"ק, סי' לא; טור, או"ח סי' ח-כד].

מצות לא תעשה: שלא לתור אחר מחשבת הלב וראיית העינים [רמב"ם, לאווין מז; סמ"ג, לאווין טו; חינוך, מ' שפז; סמ"ק, סי' יב].