פרשת קרח

 

 

נושאים הנידונים בפרשה זו:

 

מגיפה

רחם

פדיון בכור

 

עניינים כלליים

 

·     הפרשה כתובה ב- 184 שורות בספר תורה

·     יש בה 13 פרשות  7 פתוחות ו- 6 סתומות

·     יש בה 95 פסוקים, 1409 מילים, 5325 אותיות

 

·     מוני המצוות מנו 9 מצוות מתרי"ג מצוות בפרשה זו: 5 מצוות עשה ו- 4 מצוות לא-תעשה.

 

מצוות עשה: שמירת המקדש [רמב"ם, עשין כב; סמ"ג, עשין קסה; חינוך, מ' שפח]; פדיון בכור אדם [רמב"ם, עשין פ; סמ"ג, עשין קמד; חינוך, מ' שצב; סמ"ק, סי' רמד; טור, יו"ד סי' שה]; עבודת הלוי במקדש [רמב"ם, עשין כג; סמ"ג, עשין קסט; חינוך, מ' שצד]; מעשר ראשון [רמב"ם, עשין קכז; סמ"ג, עשין קלה; חינוך, מ' שצה; טור, יו"ד סי' שלא]; מעשר מן המעשר [רמב"ם, עשין קכט; סמ"ג, עשין קלד; חינוך, מ' שצו; טור, יו"ד סי' שלא].

מצוות לא תעשה: שלא יתעסקו כהנים בעבודת הלויים ולהיפך [רמב"ם, לאווין עב; סמ"ג, לאווין רצז; חינוך, מ' שפט]; שלא יעבוד זר במקדש [רמב"ם, לאווין עד; סמ"ג, לאווין שט; חינוך, מ' שצ]; שלא לבטל שמירת במקדש [רמב"ם, לאווין סז; חינוך, מ' שצא]; שלא לפדות בכור בהמה טהורה [רמב"ם, לאווין קח; סמ"ג, לאווין שמג; חינוך, מ' שצג].