פרשת פינחס

 

 

נושאים הנידונים בפרשה זו:

 

מגיפה

שבת
פסח

ראש השנה

יום-כיפור

סוכות

 

עניינים כלליים

 

·     יש בה 35 פרשות - 10 פתוחות ו- 25 סתומות

·     יש בה 168 פסוקים, 1887 מילים, 7853 אותיות

 

·     מוני המצוות מנו 6 מצוות מתרי"ג מצוות בפרשה זו, כולן מצוות עשה.

 

נחלות [רמב"ם, עשין רמח; סמ"ג, עשין צו; חינוך, מ' ת; טור, חו"מ סי' רעו-רפט]; קרבן תמיד [רמב"ם, עשין לט; סמ"ג, עשין קצ; חינוך, מ' תא]; קרבן מוסף שבת [רמב"ם, עשין מא; סמ"ג, עשין קצה; חינוך, מ' תב]; קרבן מוסף ראש חודש [רמב"ם, עשין מב; סמ"ג, עשין קצו; חינוך, מ' תג]; קרבן מוסף חג השבועות [רמב"ם, עשין מה; סמ"ג, עשין רא; חינוך, מ' תד]; שופר בראש השנה [רמב"ם, עשין קע; סמ"ג, עשין מב; חינוך, מ' תה; סמ"ק, סי' צב; טור, או"ח תקפה-תקצ].