פרשת מסעי

 

 

נושאים הנידונים בפרשה זו:

 

נישואי קרובים

 

עניינים כלליים

 

·     הפרשה כתובה ב- 189 שורות בספר תורה

·     יש בה 8 פרשות - 6 פתוחות ו- 2 סתומות

·     יש בה 132 פסוקים, 1461 מילים, 5773 אותיות

 

·     מוני המצוות מנו 6 מצוות מתרי"ג מצוות בפרשה זו: 2 מצוות עשה ו- 4 מצוות לא-תעשה.

 

מצוות עשה: לתת ערים ללויים והן קולטות [רמב"ם, עשין קפג; סמ"ג, עשין קנה; חינוך, מ' תח]; ערי מקלט [רמב"ם, עשין רכה; סמ"ג, עשין עה; חינוך, מ' תי].

מצוות לא תעשה: שלא להרוג מחוייב קודם שיעמוד בדין [רמב"ם, לאווין רצב; סמ"ג, לאווין קסג; חינוך, מ' תט]; שלא יורה העד בדין שהעיד בו בדיני נפשות [רמב"ם, לאווין רצא; חינוך, מ' תיא]; שלא ליקח כופר להציל ממוות רוצח [רמב"ם, לאווין רצו; סמ"ג, לאווין קסא; חינוך, מ' תיב]; שלא ליקח כופר ממחוייב גלות לפוטרו מן הגלות [רמב"ם, לאווין רצה; סמ"ג, לאווין קסב; חינוך, מ' תיג].