פרשת ואתחנן

 

 

נושאים הנידונים בפרשה זו:

 

בריאות / רפואה מונעת

מזוזה

שבת

הורים

תפילין

תכנון המשפחה ומניעת הריון

 

 

עניינים כלליים

 

·     הפרשה כתובה ב- 250 שורות בספר תורה

·     יש בה 21 פרשות - 5 פתוחות ו- 16 סתומות

·     יש בה 122 פסוקים, 1878 מילים, 7343 אותיות

 

·     מוני המצוות מנו 12 מצוות מתרי"ג מצוות בפרשה זו: 8 מצוות עשה ו- 4 מצוות לא-תעשה.

 

מצוות עשה: מצות אחדות השם [רמב"ם, עשין ב; סמ"ג עשין ב; טור או"ח סי' סא; ס' החינוך מ' תיז]; מצות אהבת השם [רמב"ם, עשין ג; סמ"ג עשין ג; ס' החינוך מ' תיח]; מצות תלמוד תורה [רמב"ם, עשין יא; סמ"ג עשין יב; סמ"ק סי' קה-קו; טור יו"ד סי' רמו; ס' החינוך מ' תיט]; מצות קריאת שמע שחרית וערבית [רמב"ם, עשין י; סמ"ג עשין יח; סמ"ק סי' קד; טור או"ח סי' סא; ס' החינוך מ' תכ]; מצות תפילין של יד [רמב"ם, עשין יג; סמ"ג עשין כא; סמ"ק סי' קנג; טור או"ח סי' כה-מה; ס' החינוך מ' תכא]; מצות תפילין של ראש [רמב"ם, עשין יב; סמ"ג עשין כב; סמ"ק סי' קנג; טור או"ח סי' כה-מה; ס' החינוך מ' תכב]; מצות מזוזה [רמב"ם, עשין טו; סמ"ג עשין כג; סמ"ק סי' קנד; טור יו"ד סי' רפה; ס' החינוך מ' תכג]; מצות הריגת שבעת עממין [רמב"ם, עשין קפז; סמ"ג עשין קיז; ס' החינוך מ' תכה];

מצוות לא תעשה: שלא להתאוות מה שביד אחינו בני ישראל [רמב"ם, לאווין רסו; סמ"ג לאווין קנח; טור חו"מ סי' שנט; ס' החינוך, מ' תטז]; שלא לנסות נביא אמת יותר מדאי [רמב"ם, לאווין סד; סמ"ג לאווין ד; סמ"ק סי' יח; ס' החינוך, מ' תכד]; שלא לחון כל עובדי עבודה זרה [רמב"ם, לאווין נ; סמ"ג לאווין מח; סמ"ק סי' קלה; טור יו"ד סי' קנא וחו"מ סי' רמט; ס' החינוך, מ' תכו]; שלא להתחתן בעובדי עבודה זרה [רמב"ם, לאווין נב; סמ"ג לאווין קיב; סמ"ק סי' רצ; טור אבהע"ז סי' טז וחו"מ סי' תכה; ס' החינוך, מ' תכז];