פרשת עקב

 

 

 

נושאים הנידונים בפרשה זו:

 

ברכות הנהנין לתרופות ולרפואה

עקרות ופוריות

מחלות

רגל

יסורים

תפילין

מזוזה

 

עניינים כלליים

 

·     הפרשה כתובה ב- 232 שורות בספר תורה

·     יש בה 10 פרשות - 6 פתוחות ו- 4 סתומות

·     יש בה 111 פסוקים, 1747 מילים, 6865 אותיות

 

·     מוני המצוות מנו 8 מצוות מתרי"ג מצוות בפרשה זו: 6 מצוות עשה ו- 2 מצוות לא-תעשה.

 

מצוות עשה: מצות ברכת המזון [רמב"ם עשין יט; סמ"ג עשין כז; סמ"ק סי' קט; טור או"ח סי' קפד-רא; ס' החינוך מ' תל]; מצות אהבת הגרים [רמב"ם עשין רז; סמ"ג עשין י; ס' החינוך מ' תלא]; מצות יראת השם [רמב"ם עשין ד; סמ"ג עשין ד; סמ"ק סי' ד; ס' החינוך מ' תלב]; מצות תפילה [רמב"ם עשין ה; סמ"ג עשין יט; סמ"ק סי' יא; טור או"ח סי' פט; ס' החינוך מ' תלג]; מצות החברה והדביקה עם חכמי התורה [רמב"ם עשין ו; סמ"ג עשין ח; סמ"ק סי' מה; ס' החינוך מ' תלד]; מצוה על כל הצריך לישבע שישבע בשם השם [רמב"ם עשין ז; סמ"ג עשין קכג; סמ"ק סי' קח; טור יו"ד סי' רלז; ס' החינוך מ' תלה].

מצוות לא תעשה: שלא ליהנות מציפוי עבודה זרה [רמב"ם לאווין כב; סמ"ג לאווין מו; סמ"ק סי' סו; טור יו"ד סי' קמה; ס' החינוך מ' תכח]; שלא להדביק שום דבר מעבודה זרה עם ממוננו וברשותנו ליהנות ממנו [רמב"ם לאווין כה; סמ"ג לאווין מה; סמ"ק סי' סח; טור יו"ד סי' קמה; ס' החינוך מ' תכט].