פרשת ראה

 

 

נושאים הנידונים בפרשה זו:

 

דם

צער בעלי חיים / שחיטה

חלום

כשרות

אזן

עבד

פיסח

עיוור

פסח

סוכות

 

 

עניינים כלליים

 

·     הפרשה כתובה ב- 258 שורות בספר תורה

·     יש בה 20 פרשות - 5 פתוחות ו- 15 סתומות

·     יש בה 126 פסוקים, 1932 מילים, 7442 אותיות

 

·     מוני המצוות מנו 55 מצוות מתרי"ג מצוות בפרשה זו: 17 מצוות עשה ו- 38 מצוות לא-תעשה.

 

מצוות עשה: לאבד עבודה זרה ומשמשיה [רמב"ם עשין קפה; סמ"ג עשין יד; סמ"ק סי' לז-מג; טור יו"ד סי' קמו; החינוך מ' תלו]; להקריב כל הקרבנות שיש על האדם בחובה או בנדבה ברגל ראשון שפוגע בו [רמב"ם עשין פג; סמ"ג עשין קפז; החינוך מ' תלח]; להקריב כל הקרבנות בבית הבחירה ולא בחוץ [רמב"ם עשין פד; סמ"ג עשין קפח; החינוך מ' תמ]; פדית קדשים שנפל בהם מום ואחר כך מותרים באכילה [רמב"ם עשין פו; סמ"ג עשין קעז; החינוך מ' תמא]; מצות שחיטה [רמב"ם עשין קמו; סמ"ג עשין סג; סמ"ק סי' קצו; טור יו"ד סי' א-כח; החינוך מ' תנא]; להטפל בהבאת הקרבן מחוצה לארץ לבית הבחירה [רמב"ם עשין פה; סמ"ג עשין קפט; החינוך מ' תנג]; מצות חקירת העדים היטב [רמב"ם עשין קעט; סמ"ג עשין קט; טור חו"מ סי' ל; החינוך מ' תסג]; מצות שריפת עיר הנדחת וכל אשר בה [רמב"ם עשין קפו; סמ"ג עשין טו; החינוך מ' תסד]; מצות בדיקת סימני העוף [רמב"ם עשין קנ; סמ"ג עשין ס; טור יו"ד פב; החינוך מ' תע]; מצות מעשר שני [רמב"ם עשין קכח; סמ"ג עשין קלו; טור יו"ד שלא; החינוך מ' תעג]; מצות מעשר עני תחת מעשר שני בשנה השלישית [רמב"ם עשין קל; סמ"ג עשין קסא; טור יו"ד שלא; החינוך מ' תעד]; מצוה לנגוש את הנכרי [רמב"ם עשין קמב; החינוך מ' תעו]; מצות השמטת כספים בשנה השביעית [רמב"ם עשין קמא; סמ"ג עשין קמט; סמ"ק סי' רנח; טור חו"מ סי' סז; החינוך מ' תעז]; מצות צדקה [רמב"ם עשין קצה; סמ"ג עשין קצב; סמ"ק סי' רמח; טור יו"ד סי' רמז-רנט; החינוך מ' תעט]; מצות הענק עבד עברי [רמב"ם עשין קצו; סמ"ג עשין פד; החינוך מ' תפב]; מצוה לשמוח ברגלים [רמב"ם עשין נד; סמ"ג עשין רכט; טור או"ח סי' תקכט; החינוך מ' תפח]; מצוה להראות ברגלים בבית המקדש [רמב"ם עשין נג; סמ"ג עשין רכח; החינוך מ' תפט].

מצוות לא תעשה: שלא למחות ספרי הקודש והשמות של הקב"ה [רמב"ם לאווין סה; סמ"ג לאווין ג; סמ"ק סי' קס; טור יו"ד סי' רעו; החינוך מ' תלז]; שלא להעלות קדשים בחוץ [רמב"ם לאווין פט; סמ"ג לאווין שלב; החינוך מ' תלט]; שלא לאכול מעשר שני של דגן חוץ לירושלים [רמב"ם לאווין קמא; סמ"ג לאווין רנט; החינוך מ' תמב]; שלא לאכול מעשר שני של תירוש חוץ לירושלים [רמב"ם לאווין קמב; סמ"ג לאווין רס; החינוך מ' תמג]; שלא לאכול מעשר שני של יצהר חוץ לירושלים [רמב"ם לאווין קמג; סמ"ג לאווין רסא; החינוך מ' תמד]; שלא לאכול בכור תמים חוץ לירושלים [רמב"ם לאווין קמד; סמ"ג לאווין שמב; החינוך מ' תמה]; שלא לאכול בשר חטאת ואשם חוץ לקלעים [רמב"ם לאווין קמה; סמ"ג לאווין שכה; החינוך מ' תמו]; שלא לאכול בשר העולה [רמב"ם לאווין קמו; סמ"ג לאווין שכא; החינוך מ' תמז]; שלא לאכול בשר קדשים קלים קודם זריקת דמים [רמב"ם לאווין קמז; סמ"ג לאווין שכד; החינוך מ' תמח]; שלא יאכלו כהנים בכורים קודם הנחתם בעזרה [רמב"ם לאווין קמט; סמ"ג לאווין רסה; החינוך מ' תמט]; שלא לעזוב את הלוים מלתת להם מתנותיהם ומלשמחם ברגלים [רמב"ם לאווין רכט; סמ"ג לאווין שסא; החינוך מ' תנ]; שלא לאכול איבר מן החי [רמב"ם לאווין קפב; סמ"ג לאווין קלו; סמ"ק סי' ר; טור יו"ד סי' סב; החינוך מ' תנב]; שלא להוסיף על מצוות התורה [רמב"ם לאווין שיג; סמ"ג לאווין שסד; סמ"ק סי' קעז; טור או"ח סי' קכח; החינוך מ' תנד]; שלא לגרוע ממצוות התורה [רמב"ם לאווין שיד; סמ"ג לאווין שסה; סמ"ק סי' קעח; החינוך מ' תנה]; שלא לשמוע ממתנבא בשם עבודה זרה [רמב"ם לאווין כח; סמ"ג לאווין לג; סמ"ק סי' כז; החינוך מ' תנו]; שלא לאהוב המסית [רמב"ם לאווין יז; סמ"ג לאווין כז; סמ"ק סי' קטז; החינוך מ' תנז]; שלא לעזוב השנאה מן המסית [רמב"ם לאווין יח; סמ"ג לאווין כח; סמ"ק סי' קטז; החינוך מ' תנח]; שלא להציל המסית [רמב"ם לאווין יט; סמ"ג לאווין כט; סמ"ק סי' קיז; החינוך מ' תנט]; שלא ילמד המוסת זכות על המסית [רמב"ם לאווין כ; סמ"ג לאווין ל; סמ"ק סי' קיז; החינוך מ' תס]; שלא ישתוק המוסת מללמד חובה על המסית [רמב"ם לאווין כא; סמ"ג לאווין לא; סמ"ק סי' קיז; החינוך מ' תסא]; שלא להסית אחד מישראל אחר עבודה זרה [רמב"ם לאווין טז; סמ"ג לאווין כו; החינוך מ' תסב]; שלא לבנות עיר הנדחת לכמות שהיתה [רמב"ם לאווין כג; סמ"ג לאווין רד; החינוך מ' תסה]; שלא ליהנות בממון עיר הנדחת [רמב"ם לאווין כד; סמ"ג לאווין רה; החינוך מ' תסו]; שלא להתגודד כמו עובדי עבודה זרה [רמב"ם לאווין מה; סמ"ג לאווין סב; סמ"ק סי' עד-עה; החינוך מ' תסז]; שלא לעשות קרחה על מת [רמב"ם לאווין קעא; סמ"ג לאווין סג; סמ"ק סי' עג; טור יו"ד סי' קפ; החינוך מ' תסח]; שלא לאכול פסולי המוקדשין [רמב"ם לאווין קמ; החינוך מ' תסט]; שלא לאכול חגב טמא וכל שרץ העוף [רמב"ם לאווין קעה; סמ"ג לאווין קל; סמ"ק סי' רט; טור יו"ד סי' פא; החינוך מ' תעא]; שלא לאכול מבשר בהמה וחיה ועוף שמתו מאליהם [רמב"ם לאווין קפ; סמ"ג לאווין קלג; סמ"ק סי' רב; טור יו"ד סי' טו; החינוך מ' תעב]; שלא לתבוע הלוואה שעברה עליה שביעית [רמב"ם לאווין רל; סמ"ג לאווין רע; סמ"ק סי' רנח; טור חו"מ סי' סז; החינוך מ' תעה]; שלא למנוע מלהחיות העני ומליתן לו מה שהוא צריך [רמב"ם לאווין רלב; סמ"ג לאווין רפט; סמ"ק סי' רנז; טור יו"ד סי' רמז; החינוך מ' תעח]; שלא נמנע מלהלוות לעני מפני השמיטה [רמב"ם לאווין רלא; סמ"ג לאווין רעא; סמ"ק סי' רנז; החינוך מ' תפ]; שלא לשלח עבד עברי ריקם כשיצא חפשי [רמב"ם לאווין רלג; סמ"ג לאווין קעח; החינוך מ' תפא]; שלא לעבוד בקדשים [רמב"ם לאווין קיג; סמ"ג לאווין שמ; החינוך מ' תפג]; שלא לגזוז את הקדשים [רמב"ם לאווין קיד; סמ"ג לאווין שמא; החינוך מ' תפד]; שלא לאכול חמץ אחר חצות [רמב"ם לאווין קצט; החינוך מ' תפה]; שלא להותיר מבשר קרבן החגיגה שנקריב ביום י"ד בניסן עד יום השלישי [רמב"ם לאווין קיט; סמ"ג לאווין שמט; החינוך מ' תפו]; שלא להקריב קרבן פסח בבמת יחיד [החינוך מ' תפז]; שלא לעלות לרגל בלא קרבן שיהיה עמנו שנקריבו שם [רמב"ם לאווין קנו; סמ"ג לאווין שפ; החינוך מ' תצ].