פרשת שופטים

 

 

נושאים הנידונים בפרשה זו:

 

קיבה

עין

יד

רגל

 

עניינים כלליים

 

·     הפרשה כתובה ב- 192 שורות בספר תורה

·     יש בה 18 פרשות - 3 פתוחות ו- 15 סתומות

·     יש בה 97 פסוקים, 1523 מילים, 5590 אותיות

 

·     מוני המצוות מנו 41 מצוות מתרי"ג מצוות בפרשה זו: 14 מצוות עשה ו- 27 מצוות לא-תעשה.

 

מצוות עשה: מצות מינוי שופטים ושוטרים בכל קהל וקהל מישראל [רמב"ם עשין קעו; סמ"ג עשין צז; טור חו"מ סי' א; החינוך, מ' תצא]; מצוה לשמוע מכל בית דין הגדול שיעמדו להם לישראל בכל זמן [רמב"ם עשין קעד; סמ"ג עשין קיא; החינוך, מ' תצה]; מצות מינוי מלך עלינו [רמב"ם עשין קעג; סמ"ג עשין קיד; החינוך, מ' תצז]; מצוה על המלך לכתוב ספר תורה אחד יתר על שאר בני ישראל [רמב"ם עשין יז; סמ"ג עשין כה; החינוך, מ' תקג]; מצות מתנות זרוע לחיים וקיבה לכהן [רמב"ם עשין קמג; סמ"ג עשין קמב; טור יו"ד סא; החינוך, מ' תקו]; מצות הפרשת תרומה גדולה [רמב"ם עשין קכו; סמ"ג עשין קלג; טור יו"ד שלא; החינוך, מ' תקז]; מצות ראשית הגז שינתן לכהן [רמב"ם עשין קמד; סמ"ג עשין קמג; טור יו"ד שלג; החינוך, מ' תקח]; מצוה להיות הכהנים עובדים במקדש משמרות משמרות ובמועדים עובדים כאחד [רמב"ם עשין לו; סמ"ג עשין קעב; החינוך, מ' תקט]; מצוה לשמוע מכל נביא ונשיא שיהיה בכל דור ודור אם לא יוסיף ולא יגרע במצות התורה [רמב"ם עשין קעב; סמ"ג עשין ו; סמ"ק סי' כה; החינוך, מ' תקטז]; מצוה להכין שש ערי מקלט [רמב"ם עשין קפב; סמ"ג עשין עו; החינוך, מ' תקכ]; מצוה לעשות לעדים זוממים כמו שדימו לעשות [רמב"ם עשין קפ; סמ"ג עשין קי; טור חו"מ סי' לח; החינוך, מ' תקכד]; מצוה למשוח כהן למלחמה [רמב"ם עשין קצא; סמ"ג עשין קכ; החינוך, מ' תקכו]; מצוה לעשות במלחצת הרשות כמשפט הכתוב [רמב"ם עשין קצ; סמ"ג עשין קיח; החינוך, מ' תקכז]; מצות עריפת העגלה בנחל [רמב"ם עשין קפא; סמ"ג עשין עח; החינוך, מ' תקל].

מצוות לא-תעשה: שלא לטעת אילן במקדש [רמב"ם לאווין יג; סמ"ג לאווין מד; החינוך מ' תצב]; שלא להקים מצבה [רמב"ם לאווין יא; סמ"ג לאווין מא; סמ"ק סי' קסג; החינוך מ' תצג]; שלא להקריב קרבן בעל מום עובר [רמב"ם לאווין צה; החינוך מ' תצד]; שלא להמרות על פי בית דין הגדול שיעמדו לישראל [רמב"ם לאווין שיב; סמ"ג לאווין ריז; החינוך מ' תצו]; שלא למנות מלך על ישראל כי אם מבני ישראל [רמב"ם לאווין שסב; סמ"ג לאווין רכא; החינוך מ' תצח]; שלא ירבה המלך סוסים [רמב"ם לאווין שסג; סמ"ג לאווין רכג; החינוך מ' תצט]; שלא לשכון בארץ מצרים לעולם [רמב"ם לאווין מו; סמ"ג לאווין רכז; החינוך מ' תק]; שלא ירבה לו המלך נשים [רמב"ם לאווין שסד; סמ"ג לאווין רכב; החינוך מ' תקא]; שלא ירבה לו המלך כסף וזהב לבד מה שצריך לו [רמב"ם לאווין שסה; סמ"ג לאווין רכד; החינוך מ' תקב]; שלא יהיה לשבט לוי נחלה בארץ [רמב"ם לאווין קסט; סמ"ג לאווין רעו; החינוך מ' תקד]; שלא יטול שבט לוי חלק בביזה בשעת כיבוש הארץ [רמב"ם לאווין קע; סמ"ג לאווין רעז; החינוך מ' תקה]; שלא לקסום [רמב"ם לאווין לא; סמ"ג לאווין נב; סמ"ק סי' קלח; טור יו"ד סי' קעט; החינוך מ' תקי]; שלא לכשף [רמב"ם לאווין לד; סמ"ג לאווין נב; סמ"ק סי' מא; טור יו"ד סי' קעט; החינוך מ' תקיא]; שלא לחבור חבר [רמב"ם לאווין לה; סמ"ג לאווין נד; סמ"ק סי' קמא; טור יו"ד סי' קעט; החינוך מ' תקיב]; שלא לשאול באוב [רמב"ם לאווין לו; סמ"ג לאווין לו; טור יו"ד סי' קעט; החינוך מ' תקיג]; שלא לשאול בידעוני [רמב"ם לאווין לז; סמ"ג לאווין לז; טור יו"ד סי' קעט; החינוך מ' תקיד]; שלא לדרוש אל המתים [רמב"ם לאווין לח; סמ"ג לאווין מ; סמ"ק סי' קמב; טור יו"ד סי' קעט; החינוך מ' תקטו]; שלא להתנבאות בשקר [רמב"ם לאווין כז; סמ"ג לאווין לד; סמ"ק סי' קטו; החינוך מ' תקיז]; שלא להתנבאות בשם עבודה זרה [רמב"ם לאווין כו; סמ"ג לאווין לב; סמ"ק סי' קיד; החינוך מ' תקיח]; שלא נמנע מהריגת נביא שקר ולא נגור ממנו [רמב"ם לאווין כט; סמ"ג לאווין לה; סמ"ק סי' יג; החינוך מ' תקיט]; שלא לרחם על המזיק בדיני קנסות [רמב"ם לאווין רעט; סמ"ג לאווין רב; סמ"ק סי' רלז; החינוך מ' תקכא]; שלא להשיג גבול [רמב"ם לאווין רמו; סמ"ג לאווין קנג; טור חו"מ סי' שעו; החינוך מ' תקכב]; שלא לחתוך הדין על פי עד אחד [רמב"ם לאווין רפח; סמ"ג לאווין ריג; טור חו"מ סי' כח; החינוך מ' תקכג]; שלא לערוץ מפני האויב במלחמה [רמב"ם לאווין נח; סמ"ג לאווין רלא; החינוך מ' תקכה]; שלא להחיות אחד מכל שבעה עממין [רמב"ם לאווין מט; סמ"ג לאווין רכה; החינוך מ' תקכח]; שלא להשחית אילני מאכל במצוד וכן כל השחתה בכלל הלאו [רמב"ם לאווין נז; סמ"ג לאווין רכט; סמ"ק סי' קעה; החינוך מ' תקכט]; שלא לעבוד ולזרוע בנחל איתן [רמב"ם לאווין שט; סמ"ג לאווין קס; החינוך מ' תקלא].