פרשת כי-תצא

 

 

נושאים הנידונים בפרשה זו:

 

אבהות

נתוחי מתים

נתוחים פלסטיים לנוי

קידושין וגירושין

יבום וחליצה

שכרות

רפואה

צער בעלי חיים

בתולים

סריס

זרע

זנות

צרעת

רגל

יד

 

עניינים כלליים

 

·     הפרשה כתובה ב- 213 שורות בספר תורה

·     יש בה 44 פרשות - 2 פתוחות ו- 42 סתומות

·     יש בה 110 פסוקים, 1582 מילים, 5856 אותיות

 

·     מוני המצוות מנו 74 מצוות מתרי"ג מצוות בפרשה זו: 27 מצוות עשה ו- 47 מצוות לא-תעשה.

 

מצוות עשה: מצות דין יפת תואר [רמב"ם עשין רכא; סמ"ג עשין קכב; החינוך מ' תקלב]; מצות דין תליה למי שיתחייב לתלות [רמב"ם עשין רל; סמ"ג עשין קג; החינוך מ' תקלה]; מצות קבורה לנהרג על פי בית דין וכן לכל מת [רמב"ם עשין רלא; סמ"ג עשין קד; טור יו"ד סי' שסב; החינוך מ' תקלז]; מצות השבת אבדה [רמב"ם עשין רד; סמ"ג עשין עד; סמ"ק סי' רנא; טור חו"מ סי' רנט; החינוך מ' תקלח]; מצות הקמת משא לישראל [רמב"ם עשין רג; סמ"ק סי' נד; טור חו"מ סי' רעב; החינוך מ' תקמא]; מצות שילוח הקן [רמב"ם עשין קמח; סמ"ג עשין סה; סמ"ק סי' רנ; טור יו"ד סי' רצב; החינוך מ' תקמה]; מצות מעקה [רמב"ם עשין קפד; סמ"ג עשין עט; סמ"ק סי' קנב; טור חו"מ סי' תכז; החינוך מ' תקמו]; מצות קידושין באשה [רמב"ם עשין ריג; סמ"ג עשין מא; סמ"ק סי' קפג; טור אבהע"ז סי' כו; החינוך מ' תקנב]; מצוה שתשב אשת מוציא שם רע תחתיו לעולם [רמב"ם עשין ריט; סמ"ג עשין נה; החינוך מ' תקנג]; מצוה על בית דין לסקול באבנים מי שיתחייב סקילה [רמב"ם עשין רכט; סמ"ג עשין קב; החינוך מ' תקנה]; מצוה על האונס שישא אנוסתו לאשה [רמב"ם עשין ריח; סמ"ג עשין נד; סמ"ק סי' קפב; טור אבהע"ז סי' קעז; החינוך מ' תקנז]; מצוה להתקין יד במחנה [רמב"ם עשין קצב; סמ"ג עשין קיט; החינוך מ' תקסו]; מצוה להתקין יתד במחנה [רמב"ם עשין קצג; סמ"ג עשין קיט; החינוך מ' תקסז]; מצות הלוואה לנכרי בריבית אם יצטרך ללוות מה שאינו כן בישראל [רמב"ם עשין קצח; החינוך מ' תקעג]; מצות קיום מוצא שפתים [רמב"ם עשין צד; סמ"ג עשין קכד; טור יו"ד סי' רד; החינוך מ' תקעה]; מצוה עלינו להניח השכיר לאכול בזמן שכירותו מדברים ידועים [רמב"ם עשין רא; סמ"ג עשין צא; טור חו"מ סי' שלז; החינוך מ' תקעו]; מצוה על הרוצה לגרש את אשתו שיגרשנה בשטר [רמב"ם עשין רכב; סמ"ג עשין נ; סמ"ק סי' קפט; טור אבהע"ז סי' קיט; החינוך מ' תקעט]; מצוה שישמח חתן עם אשתו שנה ראשונה [רמב"ם עשין ריד; סמ"ג עשין קכא; החינוך מ' תקפב]; מצות השבת משכון לבעליו בעת שהוא צריך לו [רמב"ם עשין קצט; סמ"ג עשין צד; סמ"ק סי' רסו; טור חו"מ סי' צז; החינוך מ' תקפז]; מצות נתינת שכר שכיר ביומו [רמב"ם עשין ר; סמ"ג עשין צ; טור חו"מ סי' שלט; החינוך מ' תקפח]; מצוה להניח עומרי השכחה [רמב"ם עשין קכב; סמ"ג עשין קנח; טור יו"ד סי' שלא; החינוך מ' תקצב]; מצות מלקות לרשעים [רמב"ם עשין רכד; סמ"ג עשין קה; החינוך מ' תקצד]; מצות יבום [רמב"ם עשין רטז; סמ"ג עשין נא; סמ"ק סי' רפו; טור אבהע"ז סי' קנו, קסה; החינוך מ' תקצח]; מצות חליצה [רמב"ם עשין ריז; סמ"ג עשין נב; סמ"ק סי' קפה; טור אבהע"ז סי' קסט; החינוך מ' תקצט]; מצוה להציל הנרדף [רמב"ם עשין רמז; סמ"ג עשין עז; טור חו"מ סי' תכה; החינוך מ' תר]; מצוה לזכור מה שעשה עמלק לישראל בצאתם ממצרים [רמב"ם עשין קפט; סמ"ג עשין קטז; סמ"ק סי' קמז; טור או"ח סי' תרפה; החינוך מ' תרג]; מצוה להכרית זרעו של עמלק [רמב"ם עשין קפח; סמ"ג עשין קטו; החינוך מ' תרד].

מצוות לא תעשה: שלא למכור אשת יפת תואר [רמב"ם לאווין רסג; סמ"ג לאווין רלג; החינוך, מ' תקלג]; שלא להעביד באשת יפת תואר אחר שבא עליה כמו בשפחה [רמב"ם לאווין רסד; סמ"ג לאווין רלד; החינוך, מ' תקלד]; שלא ילין הצלוב על העץ וכן המת בביתו אלא לכבודו [רמב"ם לאווין סו; סמ"ג לאווין קצד; טור יו"ד סי' שנז; החינוך, מ' תקלו]; שלא להתעלם מן האבדה [רמב"ם לאווין רסט; סמ"ג לאווין קנט; סמ"ק סי' עו; טור חו"מ סי' רנט; החינוך, מ' תקלט]; שלא להניח בהמת חברו רובצת תחת משאה [רמב"ם לאווין רע; סמ"ג לאווין קסט; סמ"ק סי' עז; טור חו"מ סי' רעב; החינוך, מ' תקמ]; שלא תעדה אשה עדי איש [רמב"ם לאווין לט; סמ"ג לאווין נט; טור יו"ד סי' קפב; החינוך, מ' תקמב]; שלא יעדה איש עדי אשה [רמב"ם לאווין מ; סמ"ג לאווין ס; סמ"ק סי' לג; טור יו"ד סי' קפב; החינוך, מ' תקמג]; שלא ליקח האם מעל הבנים [רמב"ם לאווין שו; סמ"ג לאווין קנ; סמ"ק סי' רעד; טור יו"ד סי' רצב; החינוך, מ' תקמד]; שלא להניח מכשול [רמב"ם לאווין רצח; סמ"ג לאווין קסז; סמ"ק סי' קעא; טור חו"מ סי' תכז; החינוך, מ' תקמז]; שלא לזרוע כלאיים בכרם בארץ ישראל מדאורייתא [רמב"ם לאווין רטז; סמ"ג לאווין רפ; סמ"ק סי' קסח; טור יו"ד סי' רצו; החינוך, מ' תקמח]; שלא לאכול כלאי הכרם בארץ ישראל [רמב"ם לאווין קצג; סמ"ג לאווין קמה; סמ"ק סי' רטז; טור יו"ד סי' רצו; החינוך, מ' תקמט]; שלא לעשות מלאכה בשני מיני בהמה [רמב"ם לאווין ריח; סמ"ג לאווין רפב; סמ"ק סי' קע; טור יו"ד סי' רצז; החינוך, מ' תקנ]; שלא ללבוש שעטנז [רמב"ם לאווין מב; סמ"ג לאווין רפג; סמ"ק סי' לב; טור יו"ד סי' רצח; החינוך, מ' תקנא]; שלא יגרש מוציא שם רע את אשתו [רמב"ם לאווין שנט; סמ"ג לאווין פו; החינוך, מ' תקנד]; שלא לענוש האנוס [רמב"ם לאווין רצד; סמ"ג לאווין רא; החינוך, מ' תקנו]; שלא יגרש האונס את אנוסתו [רמב"ם לאווין שנח; סמ"ג לאווין פד; סמ"ק סי' קפז; טור אבהע"ז סי' קעז; החינוך, מ' תקנח]; שלא יקח סריס בת ישראל [רמב"ם לאווין שס; סמ"ג לאווין קיח-קיט; סמ"ק סי' רצז-רצח; טור אבהע"ז סי' ה; החינוך, מ' תקנט]; שלא יקח ממזר בת ישראל [רמב"ם לאווין שנד; סמ"ג לאווין קיז; סמ"ק סי' רצה; טור אבהע"ז סי' ד; החינוך, מ' תקס]; שלא ישא עמוני ומואבי בת ישראל [רמב"ם לאווין נג; סמ"ג לאווין קיג-קיד; טור אבהע"ז סי' ד; החינוך, מ' תקסא]; שלא לקרוא שלום לעמון ומואב [רמב"ם לאווין נו; סמ"ג לאווין רכח; החינוך, מ' תקסב]; שלא להרחיק זרע עשו מהתחתן עם זרע ישראל אחר שיתגיירו אלא עד שלושה דורות [רמב"ם לאווין נד; סמ"ג לאווין קטו; טור אבהע"ז סי' ד; החינוך, מ' תקסג]; שלא להרחיק מצרי כמו כן אלא עד דור שלישי ולא שלישי בכלל [רמב"ם לאווין נה; סמ"ג לאווין קטז; טור אבהע"ז סי' ד; החינוך, מ' תקסד]; שלא יכנס טמא למחנה לויה [רמב"ם לאווין עח; החינוך, מ' תקסה]; שלא להחזיר עבד שברח מאדוניו מחוצה לארץ לארץ ישראל [רמב"ם לאווין רנד; סמ"ג לאווין קפ; טור יו"ד סי' רסז; החינוך, מ' תקסח]; שלא להונות עבד זה שברח מאדוניו מחוצה לארץ לארץ ישראל [רמב"ם לאווין רנה; סמ"ג לאווין קפ; החינוך, מ' תקסט]; שלא תהיה קדשה מבנות ישראל [רמב"ם לאווין שנה; סמ"ג לאווין פ; טור אבהע"ז סי' כו; החינוך, מ' תקע]; שלא להקריב אתנן זונה ומחיר כלב [רמב"ם לאווין ק; סמ"ג לאווין שטז-שיז; החינוך, מ' תקעא]; שלא ללוות בריבית מישראל [רמב"ם לאווין רלו; סמ"ג לאווין קצב; טור יו"ד סי' קס; החינוך, מ' תקעב]; שלא לאחר הנדרים והנדבות [רמב"ם לאווין קנה; סמ"ג לאווין שלא; טור יו"ד סי' רנז; החינוך, מ' תקעד]; שלא יניף השכיר חרמש על קמת רעהו [רמב"ם לאווין רסח; סמ"ג לאווין קפב; סמ"ק סי' רעב; טור חו"מ סי' שלז; החינוך, מ' תקעז]; שלא יאכל השכיר בשעת מלאכה [רמב"ם לאווין רסז; סמ"ג לאווין קפג; סמ"ק סי' רעג; טור חו"מ סי' שלז; החינוך, מ' תקעח]; שלא יחזיר המגרש גרושתו אחר שנשאת [רמב"ם לאווין שנו; סמ"ג לאווין פב; סמ"ק סי' קפט; טור אבהע"ז סי' י; החינוך, מ' תקפ]; שלא להוציא חתן מביתו כל שנה ראשונה [רמב"ם לאווין שיא; סמ"ג לאווין רל; החינוך, מ' תקפא]; שלא לחבול כלים שעושין בהן אוכל נפש [רמב"ם לאווין רמב; סמ"ג לאווין קפט-קצ; סמ"ק סי' רסח-רסט; טור חו"מ סי' צז; החינוך, מ' תקפג]; שלא לתלוש סימני צרעת [רמב"ם לאווין שח; סמ"ג לאווין שסג; החינוך, מ' תקפד]; שלא למשכן בעל חוב בזרוע [רמב"ם לאווין רלט; סמ"ג לאווין קפו; סמ"ק סי' רסה; טור חו"מ סי' צז; החינוך, מ' תקפה]; שלא למנוע עבוט מבעליו בעת שצריך לו [רמב"ם לאווין רמ; סמ"ג לאווין קפז; סמ"ק סי' רסו; טור חו"מ סי' צז; החינוך, מ' תקפו]; שלא יעיד קרוב [רמב"ם לאווין רפז; סמ"ג לאווין רטו; סמ"ק סי' רלד; טור חו"מ סי' לג; החינוך, מ' תקפט]; שלא להטות משפט גר או יתום [רמב"ם לאווין רפ; סמ"ג לאווין רו; החינוך, מ' תקצ]; שלא למשכן אלמנה [רמב"ם לאווין רמא; סמ"ג לאווין קפח; סמ"ק סי' רסה; טור חו"מ סי' צז; החינוך, מ' תקצא]; שלא ליקח עומר השכחה מתבואה או מאילנות [רמב"ם לאווין ריד; סמ"ג לאווין רפח; טור יו"ד סי' שלא; החינוך, מ' תקצג]; שלא להוסיף במלקות המחוייב מלקות ובכללה שלא נכה ישראל [רמב"ם לאווין ש; סמ"ג לאווין קצט; סמ"ק סי' פד; טור חו"מ סי' תכ; החינוך, מ' תקצה]; שלא לחסום בהמה בשעת מלאכה [רמב"ם לאווין ריט; סמ"ג לאווין קפד; סמ"ק סי' שסט; טור חו"מ סי' שלח; החינוך, מ' תקצו]; שלא תנשא היבמה לאחר חוץ מן היבם [רמב"ם לאווין שנז; סמ"ג לאווין פג; סמ"ק סי' קפח; טור אבהע"ז סי' קנט; החינוך, מ' תקצז]; שלא לחוס על הרודף [רמב"ם לאווין רצג; סמ"ג לאווין קסד; טור חו"מ סי' תכה; החינוך, מ' תרא]; שלא נשהה מאזנים ומשקלים חסרים עמנו ואף על פי שלא נשא ונתן בהן [רמב"ם לאווין רעב; סמ"ג לאווין קכב; סמ"ק סי' רעה; טור חו"מ סי' רלא; החינוך, מ' תרב]; שלא נשכח מעשה עמלק שעשה עם אבותינו בצאתם ממצרים [רמב"ם לאווין נט; סמ"ג לאווין קטז; החינוך, מ' תרה].