פרשת כי תבוא

 

נושאים הנידונים בפרשה זו:

 

מחלות שונות

שוטה

שיליה

הורים

עיוור

משכב בהמה

דבר

שחין

זקן

קטן

מחלות

 

עניינים כלליים

 

·     הפרשה כתובה ב- 233 שורות בספר תורה

·     יש בה 21 פרשות - 5 פתוחות ו- 16 סתומות

·     יש בה 122 פסוקים, 1747 מילים, 6811 אותיות

 

·     מוני המצוות מנו 6 מצוות מתרי"ג מצוות בפרשה זו: 3 מצוות עשה ו- 3 מצוות לא-תעשה.

 

מצוות עשה: מצות קריאה על הבכורים [רמב"ם עשין קלב; סמ"ג עשין קמ; החינוך, מ' תרו]; מצות וידוי מעשר [רמב"ם עשין קלא; סמ"ג עשין קלח; החינוך, מ' תרז]; מצוה להידמות בדרכי השם יתברך הטובים והישרים [רמב"ם עשין ח; סמ"ג עשין ז; סמ"ק סי' מו-מז; החינוך, מ' תריא].

מצוות לא תעשה: שלא לאכול מעשר שני באנינות [רמב"ם לאווין קנא; סמ"ג לאווין רסג; החינוך, מ' תרח]; שלא לאכול מעשר שני בטומאה [רמב"ם לאווין קנ; סמ"ג לאווין רנט; החינוך, מ' תרט]; שלא להוציא דמי מעשר שני בשאר דברים שאינם מאכילה ושתיה [רמב"ם לאווין קנב; החינוך, מ' תרי].