נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי אטלינגר, יעקב

אֶטלינגר, יעקב. "האם מותר לרופא ליילד את גיסתו" חוברת אסיא ו, 1972, עמ' 34.
אֶטלינגר, יעקב. "השהיית נפל לאחר מותו – לצורך למוד" חוברת אסיא ו, 1972, עמ' 32.