נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי גרודזנסקי, חיים עוזר

גרודזנסקי, חיים עוזר. "נתוח, שספק יועיל – ספק יחיש את המיתה" חוברת אסיא ג, 1971, עמ' 39.
גרודזנסקי, חיים עוזר. "האכלת חולה ביוהכ"פ בחוקן" חוברת אסיא ז, 1973, עמ' 20.