נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי הרשלר, משה

הרשלר, משה. "הכנת רפואות בשבת" חוברת אסיא כה-כו, תש"מ, עמ' 33-38.
הרשלר, משה. "הכנת רפואות בשבת" ספר אסיא ד, עמ' 43-48.