נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי קורח, שלמה

קורח, שלמה. "מכתבים למערכת: מתן סמים משככי כאבים לחולים מסוכנים" חוברת אסיא כט-ל, תשמ"א, עמ' 63-75.
קטן, יואל, ואחרים. "מכתבים למערכת: נסיעת רופא בשבת; הסכמה לניתוח בשבת; אמירה לחולה" חוברת אסיא מה-מו, תשמ"ט, עמ' 171-181.
קורח, שלמה. "על דרכי הלימוד בסוגיית "אמירת אמת לחולה"" ספר אסיא ז, עמ' 33-35.