נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי טוקצינסקי, יחיאל מיכל

טוקצינסקי, יחיאל מיכל. "עשיית חבלה באב ואם לשם רפואה" חוברת אסיא ג, 1971, עמ' 37-38.