נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

גדרי ״ספק פיקוח נפש״ – חילול שבת לכל צרכי חולה מסוכן

פרבשטיין, משה. "גדרי ״ספק פיקוח נפש״ – חילול שבת לכל צרכי חולה מסוכן" חוברת אסיא נג-נד, תשנ"ד, עמ' 87-106.