נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

דיווח אמת לחולה

גליק, שמעון. "דיווח אמת לחולה" חוברת אסיא מב-מג, תשמ"ח, עמ' 8-15.