נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

דילול עוברים – שו״ת

זילברשטיין, יצחק. "דילול עוברים – שו״ת" חוברת אסיא מה-מו, תשמ"ט, עמ' 62-68.