נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

נוסח משולב של חוק האנטומיה והפתולוגיה, תשי״ג-1953 כפי שתוקן בחוק לתיקון חוק האנטומיה והפתולוגיה (תיקון) התשמ״א-1980

, "נוסח משולב של חוק האנטומיה והפתולוגיה, תשי״ג-1953 כפי שתוקן בחוק לתיקון חוק האנטומיה והפתולוגיה (תיקון) התשמ״א-1980" חוברת אסיא מא, תשמ"ו, עמ' 22-24.