נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

לקיחת תרופות בשבת עבור מחושים

, "לקיחת תרופות בשבת עבור מחושים" ספר אסיא א, עמ' 58.

לקיחת תרופות בשבת

השאלה:

א. האם מותר לקחת שמן פרפין בשבת למי שסובל מטחורים ?

ב. האם מותר לקחת גלולות למניעת הריון בשבת, למי שהותר לה השמוש בגלולות אלו ?

תשובה:

א. מותר להשתמש בשמן פרפין בשבת, מכיון שאינו לוקח זאת לשם רפואה אלא כדי לרכך את הצואה שלא תפצע את הטחורים. דומה דין זה למה שנפסק בשולחן ערוך (אורח חיים, סימן שכ"ח סעיף כ"ג), שמותר לשים ספוג וחתיכות בגדים יבשים וחדשים על פצע, שאינם לרפואה אלא כדי שלא יסרטו הבגדים את המכה. בפרט יש להקל על פי המבואר בפוסקים, שגזירת איסור שתיית סממנים בשבת היא איסור קל ולכן כשיש שקולים להקל – מתירים.

ב. מותר להשתמש בגלולות למניעת הריון בשבת למי שהותר הדבר מסיבות רפואיות, מאותו נימוק, שגלולות אלו לא מרפאות שום מחלה רק שאינם מניחים לזרע להפרות את הביצית.

מסקנה:

"מותר לשתות הפרפין בשבת (ואליבא דכולי עלמא) כשהמגמה היא בעקר כדי למנוע כאבים בוורידי היציאה בהווה, או בעתיד, שיוכלו להגרם מיציאה קשה בלתי משומנת". (שאלות ותשובות ציץ אליעזר, חלק י"א, סימן ל"ז)

מקורות נוספים:

ראה לעל עמ'12 –13,עמ' 14 — 23, עמ' 37–33, עמ' 58; ספר אסיא ב', עמ' 34–33; ספר אסיא ד', עמ' 48–43; שו"ת מהר"מ בריסק, ח"ג, סי' כד; שו"ת משנה הלכות, מ' נ"א : שו"ת הרדב"ז, ח"ג, סי' תר"מ ; קצות השולחן, סי' קל"ד, בבדה"ש סק"ז ; שמירת שבת כהלכתה פל"ד ס"ג-ס"ו ;שו"ת ציץ אליעזר, ח"ח, ס' ט"ו, פט"ו; שם, חי"ד, ס' נ'; שו"ת מנחת יצחק, ח"א, סי' ק"ח ; שם, ח"ג ס' כ"א; אורחות חיים, או"ח, ס' שכ"ח, אות כ"ז; שו"ת הלל אומר, חאו"ח, ס' רי"ד; יסודי ישורון, ח"ג, עמ' ש"פ; שו"ת באר משה, ח"א, ס' ל"ג; הלכה ורפואה, א', עמ' ס"ה–קכ"ד; הפרדס, לד, חוב' ט', תש"ך, עמ' 16 ; שו"ת חלקת יעקב, ח"ג, ס" כ"ג; שו"ת אג"מ, חאו"ח, ח"ג, סי' נ"ג-נ"ד; שנה בשנה, תש"מ, עמ' 180 .

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.