נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

דין כהן הלומד רפואה – שו"ת מלמד להועיל

, "דין כהן הלומד רפואה – שו"ת מלמד להועיל" ספר אסיא א, עמ' 311.

דין כהן הלומד רפואה

דין כהן הלומד רפואה

השאלה :

"כהן שלומד חכמת הרפואה, שבודאי מטמא למתים בעסקו בנתוח, אם מחוייב הרב לאסור לקרותו לתורה".

תשובה :

יסוד האסור הוא הנפסק בשלחן ערוך (אורח-חיים, סימן קכ"ח ס' מ"א) : "נטמא למת, שאינו משבעת מתי מצוה, פסול מן הדוכן ומן מעלות הכהונה, עד שישוב ויקבל שלא יטמא עוד למתים".

צדדים להקל :

א. מי שלומד חכמת הרפואה יש לחשבו לשוגג, כי אולי סבור כיון שעוסק בלמוד ויכל על ידי זה לרפאות אחרים – שרי (שו"ת יהודה יעלה, ס' מ"ז).

ב. אם מדובר במתי עכו"ם – יתכן, שסובר הכהן כדעת בעל היראים, שבמת נוכרי לא שייך אפילו טומאת מגע, ואף שכל הפוסקים חולקים עליו, בכל זאת יש לחשבו כשוגג (שם).

ג. כשידוע שלא מקבלים את התוכחה, קיים הכלל "מוטב יהיו שוגגין ואל יהיו מזידין". ואף שבדבר המפורש בתורה יש למחות גם אם לא יקבל (רמ"א, אורח חיים, סי' תר"ח, ס"ב), אולי דין זה אינו בגדר מפורש בתורה, כי שיטת הראב"ד היא, שכהן שנטמא פעם למת, אינו מוזהר עוד מלהטמא שנית. אף שאין הלכה כמותו, על כל פנים אין זה במפורש בתורה, וגם טומאת נכרי איננה כמפורשת בתורה.

ד. דעת הסמ"ג, שמצוה לא לומר דבר שאינו נשמע (ועי' בשו"ת מהר"מ שיק, חלק אורח חיים, סימן ש"ג בנדון). וכהן זה, בודאי לא ישמע לעזוב חוק למודיו ופרנסתו.

מסקנות :

בשו"ת יהודה יעלה שם כתב : "מצוה וחיבה לדבר עמו רכות ולהראות לו הדין  בשולחן ערוך, שזהו כבודו שחלק לו המקום בקדושת כהונתו, שיקבל עליו בפני בית-דין, שלא יטמא עוד למתים".

 

ומסקנת המחבר בנדון שאלתו :

"ובענין לקרותו לתורה, היות וידוע, שעובר על הלאו ד"לא יטמא" בכל יום, אם נקרא לתורה ככהן צדיק, נמצא שאנו מחזיקים ידיו ומסייעין לו בשטתו. על כן מצוה לומר להסגן שלא יקראוהו, ורק אם יודע הסגן, שלא ישמע לו, אזי מוטב יהא שוגגים". ( שו"ת מלמד להועיל, חלק אורח חיים , סימן ל"א)

מקורות נוספים :

ספר אסיא ב', 73 – 74 ; ספר אסיא ג', 478 ; שבט מיהודה, שער ראשון, פרק י"ג, אות ז' ואילך; הרפואה והיהדות, פרק 21; הדרום, יד, אלול תשכ"א, 17 ; תורה שבעל פה, ו' עמ' ע"ה ; מחניים, קכ"ג, תש"ל, עמ' ק"כ ; שו"ת מלכי בקדש, ח"ג, עמ' 9 ועמ' 153 ; שו"ת חת"ס, חיו"ד, סי' של"ח אח לצרה, עמ' 56 – 59 ; גשר החיים, ח"א, פ"ו, ס"ג ; שבות יעקב, ח"ב, סי' ב ; יסודי ישורון, ח"ה, עמ' תי"ח;כל בו על אבלות, ח"א, פ"א, סי' ה' אות י"ב, כ"ב – כ"ג : שו"ת אג"מ, חיו"ד, ח"ג, סי' קנ"ה; שו"ת באר משה, ח"ב, ס' קי"ג; הלכה ורפואה, ג', עמ' קצ"ט.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.