נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

רופא כהן בבית גוסס – שו"ת מחזה אברהם

, "רופא כהן בבית גוסס – שו"ת מחזה אברהם" ספר אסיא א, עמ' 312.

רופא כהן בבית גוסס

רופא כהן – בבית גוסס

 

השאלה :

האם מותר לרופא כהן להכנס לבית גוסס על מנת לספל בו ?

 

תשובה:

מחלוקת הפוסקים היא, אם מותר לכהן רופא להכנס לגוסס ולעסוק ברפואתו. בשאלות ותשובות חתם-סופר (חלק יורה דעה, סימן של"ח) כתב, שגם לדעת הפוסקים האוסרים לכהן להכנס לבית גוסס מעקר הדין, מכל מקום משום ספק פקוח-נפש – מותר, ויכנס ויעסוק ברפואתו, בתנאי שרואים אנו שצריך לרופא. אך אם יש שם רופא אחר – מפקפק להלכה, ותולה את השאלה במחלוקת אם מצוות התורה הותרו אצל פקוח-נפש ומותר, או רק דחויים הם – ואסור.

ובפתחי תשובה (יורה דעה, סימן ש"ע), דחה את שיטת החתם-סופר, ולדעתו מותר בכל מקרה ואין שאלה זו תלויה במחלוקת אם הותרה או דחויה. ונמוקו על פי המבואר ביורה דעה (סימן רכ"א, סעיף ד) – שלא מכל אדם זוכה להתרפאות. והנה המחבר סובר, ששגה הפתחי-תשובה בזה, כי אותו ספק, שלא מכל אדם זוכה להתרפאות, קיים גם לגבי הרופא הכהן כמו על כל רופא אחר ולא שייך בזה ספק פקוח-נפש, שמא דווקא מאחר יזכה להתרפא.

 

מסקנה :

במקרה שאין רופא אחר – מותר לרופא כהן להכנס לגוסס ולטפל ברפואתו ; כשיש רופא אחר – הדבר תלוי במחלוקת אם התורה הותרה או דחויה אצל פקוח נפש.

(שו"ת מחזה אברהם, ח"ב, חיו"ד, ס" י"ט).

 

מקורות נוספים :

נחלת צבי, יו"ד, סי' ש"ץ, סק"א ; שו"ת טוב טעם ודעת, מהדורא ג', ח"כ, סי' רי"ב; שו"ת חת"ס, חיו"ד, סי' שמ"ח; יוסף דעת, סי' של"ט ; אח לצרה, עמ' 17 ; גשר החיים, ח"א, פ"ב, סק"ב ; כל בו על אבלות, ח"א, עמ' 23 ; שו"ת ציץ אליעזר, ח"ה ; רמת רחל, סי' כ"ח ; שדי חמד, מע' אבלות, כלל קי"א.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.