נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

דין כהן חולה בית חולים – שו"ת חלקת יעקב

, "דין כהן חולה בית חולים – שו"ת חלקת יעקב" ספר אסיא א, עמ' 312.

דין כהן חולה בית חולים

דין כהן חולה בבית-חולים

 

השאלה :

האם מותר לכהן חולה להכנס לבית-חולים כללי, למרות שידוע שבכל יום יש שם מת ?

 

תשובה :

המחבר מחלק בין מקום שרוב המתים הם גויים למקום שרובם ישראליים. במקרה שרוב המתים גויים יש כמה סניפים להקל :

א. לדעת רוב הפוסקים מת עכו"ם אינו מטמא באהל.

ב. גם לדעת הפוסקים, שיש להחמיר במת עכו"ם, מותר להטמא לדבר מצוה, כ"ש שמותר לצורך חולה, אף שאין בו סכנה.

 

ג. במקרה שהחדר שבו נמצא המת או הכהן – נעול, הרי שמדובר בטומאה מחדר לחדר, והטומאה היא רק משום סופו לצאת – בזה דעת רוב הפוסקים, שהאיסור רק מדרבנן ובמקום מחלה מותר.

ד. לשיטת הראב"ד (הלכות נזירות, פרק ה', הלכה י"ז) ורבנו תם (תוספות שבועות, י"ז, א', דברי המתחיל נזיר) אין מוזהר על הטומאה כשהוא כבר טמא ממילא. אכן, רוב הפוסקים אינם סבורים כך.

ה. יש להסתפק, שמא אותו כהן הוא חלל – ומותר להטמא למת.

מסקנה :

"המורם לנו מכל הנ"ל, דיש סברות להתיר, אפשר גם בעירות שרובן ישראל, אכן מפני שמדמין נעשה מעשה, וח"ו להתיר בעיירות שרובן ורוב מתים ישראל. אכן בנידון דידן, שרוב מתי עכו"ם, ודאי דיש להתיר ואף דלמראית עין אין חשש סכנה".

(שו"ת חלקת יעקב, חלק א', סימן כ"ז)

 

מקורות נוספים :

ספר אסיא ב', 149 – 151 ; שו"ת מהרש"ם, ח"ב, סי' רל"ג; שו"ת מהר"ש ענגיל, ח"ג, סי', כ"ז; שו"ת פרשת מרדכי, חאו"ח, סי' ט'; קונטרס וילקט יוסף, שנת תרע"ב, סי' ע"ד : נועם, כרך ב', עמ' נ"ה ; שו"ת מלמד להועיל, חיו"ד, סי' קל"ו ; שו"ת שרידי אש, ח"ב, סי' קל"ד ; כל בו על אבלות, ח"א, עמ' 18 ; שער המצויינים בהלכה, סי' כ"ב, סק"ו ; שו"ת שבט הלוי, חיו"ד, סי' ר"ה; שו"ת אג"מ, חיו"ד, ח"ב, סי' קס"ו; אוצרות ירושלים, רי"ח – רי"ט ; שם, רע"ד- רצ"א; בשבילי הרפואה ג'-ד', עמ' קל"ט-קמ"ח; הלכה ורפואה, ג', עמ' קל"ט ועמ' קס"ז.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.