נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

הלכות רופאים ורפואה – על פי ספר שו"ת מנחת יצחק

שטיינברג, אברהם. "הלכות רופאים ורפואה – על פי ספר שו"ת מנחת יצחק" ספר אסיא ב, עמ' 29-57.

תמציות בנושא שבת

הלכות רופאים ורפואה

 על פי ספר שאלות ותשובות

מנחת יצחק

ליקט, סידר וערך

ד"ר אברהם שטינברג

הקדמה

תוכן הענינים

שער א – שבת ומועדים

פרק א ' – שבת

פרק ב' – מועדים

שער ב' – נשים ופוריות

פרק א' – מניעת הריון

פרק ב' – הזרעה מלאכותית

פרק ג' – ענייני נידה

פרק ד' – ענייני טבילה

פרק ה' – פוריות הגבר

שער ג' – כירורגיה ופתולוגיה

פרק א' – נתוחי מתים

פרק ב' – קביעת רגע המות והשתלת איברים

פרק ג' – נתוחים שונים

שער ד' – שונות

פרק א' – דיני מילה ופריון הבן

פרק ב' – נאמנות הרופאים

פרק ג' – דיני הרופא

פרק ד' – עניינים שונים

שער א'

שבת ומועדים

פרק א

שבת

א. עקרונות

ב. אישים

ג. תינוק

ד. תרופות

ה. טיפולים ומכשירים

פרק ב'

מועדים

שער ב'

נשים ופוריות

פרק א'

מניעת הריון

פרק ב'

הזרעה מלאכותית

פרק ג'

עניני נידה

פרק ד'

ענייני טבילה

פרק ה'

פוריות הגבר

שער ג'

כירורגיה ופתולוגיה

פרק א'

נתוחי מתים

פרק ב'

קביעת רגע המות

והשתלת איברים

פרק ג'

נתוחים שונים

שער ד'

שונות

פרק א'

דיני מילה ופדיון הבן

פרק ב'

נאמנות הרופאים

פרק ג'

דיני הרופא

פרק ד'

עניינים שונים

מקורות

שער א'

פרק א'

פרק ב'

פרק ג'

שער ב'

פרק א'

פרק ב'

פרק ג'

פרק ד'

פרק ה'

שער ג'

פרק א'

פרק ב'

פרק ג'

שער ד'

פרק א'

פרק ב'

פרק ג'

פרק ד'

סעיף א' – טושו"ע, יו"ד, של"ה ; שו"ת שערי דיעה, סי' ב'.

סעיפים ב-ג – שו"ע יו"ד, רס"ב, ג' ; שם, חו"מ, סף רנ"ד ; שו"ת חזון נחום, סי' ו' ; שו"ת דובב מישרים, סי' צ"ט ; שו"ת הרי בשמים, מהדו"ת, סי' קפ"ט י פת"ש,   רע"ו, סקי"ט ; שד"ח, כללים, מע' מ"מ, כלל י"א ; תשובת המחזה אברהם, בשדי חמד, באר בשדי, מכתב י"ד.

סעיף ד' – מס' ברכות, ב"ה ובפנ"י שם ; מס' יומא ל', ובפירש"י שם ; שו"ת רדב"ז, ח"ב, סי' שט"ו ; טושו"ע, או"ח, סי' ע"ו ובמג"א סק"ח ; חיי אדם, כלל ג', סי' כ"ה, נשמת אדם, שם.

סעיף ה' – שו"ת האלף לך שלמה, סי' ב'.

סעיפים ו-ט – מס' כתובות, ע"ה, א ; שו"ע יו"ד, סי' קפ"ב ; שו"ת לבושי מרדכי, חיו"ד, סח ק' ; שו"ת שואל ומשיב, מהדו"ק, ח"א, סי' ר"י ; שו"ת מנחת אלעזר, ח"ד, סף כ"ג ; שו"ת אבני זכרון, ח"ג, סי' ל"ט ; שו"ת בית היוצר, חיו"ד, סי' מ"ה ; וראה עוד בשערים המצוינים בהלכה, ס' קע"א, אות א'.

סעיף י'- רמ"א, יו"ד, שע"ב, ובדעת קדושים, שם.

סעיף יא – משנה אהלות, פ"ד, מ"א ומ"ב, ובתפא"י, משנה אחרונה, ומהר"ם רוטנבורג, שם ; רמב"ם, פ"כ מהל' טומאת מת ה"א וה"ו, ובנו"כ שם, וכן בחידושי  ר' חיים הלוי, חזו"א, שושנים לדוד, שם ; רמב"ם, פי"א מהל' טומאת מת, ה"ה ובנו"כ שם ; שו"ת מהרי"ט, ח"ה ס' ט"ו ; שו"ת מכתם לדוד, חיו"ד, סי' נ"א , שו"ת שבות יעקב, ח"א, סי' פ"ה ; שו"ת תרומת הדשן, סי' כ"ד ; גידולי טהרה, סי' י"ס ; חזו"א, יו"ד, רי"א-רי"ח.

סעיפים יב-יג – שו"ע אה"ע, רס' ע"א ובח"מ שם ; שו"ת חת"ס, חיו"ד, סוסי' ע"ו ; עזר מקודש, סי' ע'.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.