נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

על השימוש בטלפון בשבת לרופאים – מכון צומת ומכתב הרב גורן

רוזן, ישראל. "על השימוש בטלפון בשבת לרופאים – מכון צומת ומכתב הרב גורן" ספר אסיא ב, עמ' 173-183.

על השימוש בטלפון בשבת לרופאים

על השימוש בטלפון בשבת לרופאים

הרב ישראל רוזן

פרק א': טלפון-גרמא להתקשרות חיונית בשבת

הבעיה

מענה שיחות

חייגן לחיצים בגרמא

פרק ב' : הפעלת נוריות-סימון במרכזות טלפון

פעולות חשמליות

"הקל הקל תחילה"

הבערה בנורת חשמל

דגמי מרכזות שונות

א. מרכזת עירונית מסוג – 50SE

ייזום שיחה :

קבלת שיחה :

סיום שיחה :

מסקנות :

ב.         מרכזת עירונית מסוג 2J-A

ייזום שיחה :

קבלת שיחה :

ניתוק שיחה :

הערה :

מסקנות :

ג. מרכזת עירונית מדגם CROSS-BAR

ייזום שיחה :

קבלת שיחה :

סיום שיחה :

מסקנות :

ד. מרכזת בינעירונית מסוג ALBIS

ייזום שיחה :

קבלת שיחה :

סיום שיחה :

מסקנות :

ה. המאגד

סיכומים :

הרב עובדיה יוסף

הרב שלמה גורן

הרב הראשי לישראל

ירושלים

 

ב"ה, ט"ו אדר ב' תשל"ח, 24 מרץ 1978

 

לכבוד

מכון צמ"ת – צוותי מדע ותורה

אלון שבות, גוש עציון שלומכם ישגה לעולם,

 

בתשובה לבקשתכם הנני לאשר בזה כי בדקתי את המכשירים הבאים, שהוצגו בפני על ידי המכון שלכם :

א) פנסי שמירה עם מנגנון אלקטרוני-מחזורי מיוחד עם סדורי השהייה להפעלתם בשבתות ובחגים, ונועדים לשומרים ולרופאים ואחיות וכיוצ"ב.

ב) מכשיר טלפון מיוחד עם מנגנון השהייה בעת הפעלתו בחבור ובנתוק, הנועד לאחראים על בטחון צבאי ואזרחי ו/או טיפול רפואי.

אחרי ברור טכני והלכתי שערכתי בנוגע להפעלתם של שני המכשירים הנ"ל, הנני לאשר בזה כי ביחס לפנס השמירה, מי שמוטלת עליו בשבת שמירה בטחונית אזרחית או צבאית, המחייבת שימוש בתאורה ניידת, כגון פנס וכיוצ"ב, או מי שהוא בעל תפקיד רפואי בבי"ח או בכל תפקיד רפואי חיוני לחולה בכל מקום שהוא, החייב להשתמש בתאורה ניידת, עדיף להשתמש בפנסים עם הסדורים המיוחדים לשבת שהומצאו ע"י מכון צמ"ת, כי ברור שאין בשימוש בהם כל חשש לאיסור דאורייתא, ואם המדובר לצורך שמירה או בטחון שוטף או לצורך רפואי לבני אדם, השימוש בליל שבת בפנסים אלו הוא היתר גמור. מכיון שאין בפנסים אלו כל חשש להבערה בשבת, והכיבוי בהם הוא אוטומטי לגמרי, ומנגנון הווסות להשהיית זמן הכיבוי הוא ע"י גרמא בעלמא.

כמו כן ביחס לשימוש במכשיר הטלפון הנ"ל. מותר הוא השימוש בשבת במכשיר הטלפון של המכון שלכם לצורך קבלת שיחות שיש בהן חשש לבטחון שוטף צבאי או אזרחי. וכן למטרות רפואיות לרופאים או לאחים ואחיות האחראים על חיי אדם, וקיים חשש שצלצול הטלפון הוא לצורך פקוח נפשו של אדם.

כדי להמנע מחילולי שבת שלא לצורך בטחוני או רפואי, אני ממליץ להשתמש במכשירים הנ"ל של צמ"ת המתחברים למכשיר הטלפון הרגיל בבית, ועל ידי כך יימנע כל חשש של חילול שבת. ומותר יהי' לכל בעלי התפקידים הנ"ל לענות על קריאות טלפוניות בשבת ובחג כאשר קיים חשש שהן לצורך בטחון צבאי או אזרחי או לצורך רפואי וכיוצ"ב. וכאשר יוכח בשיחה שאין השיחה נוגעת לבטחון או לרפואה ואין צדוק לשיחה, יפסיקו אותה מיד. ע"י השימוש במכשיר הנ"ל לא יעברו על שום איסורי שבת.

ובזכות שמירת שבת קדשנו וההקפדה על בטחוננו ופקוח נפשם של ישראל, נזכה לישועת ישראל ולשלום בארצנו הקדושה.

 

הכו"ח בכל חותמי ברכות

 

(מקום החותם)

שלמה גורן

הרב הראשי לישראל

 

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.