נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

הסכמת חולה לטיפול רפואי

כרמי, אמנון. "הסכמת חולה לטיפול רפואי" ספר אסיא ג, עמ' 295-325.

הסכמת חולה לטיפול רפואי

הסכמת חולה לטפול רפואי

השופט אמנון כרמי

 

סימן 1 – זכות החולה על גופו

סימן 2 – הסכמה

הסכמה לגבי נשוא הטיפול

אי תקפות הסכמה

סימן 3 – ההסבר לחולה

הסכמה אינטליגנטית

רשלנות שבאי הסברה

 

ויתור על הסבר

סיכום

סימן 4 – טיפול חירום

סעיף א'-הסמכה חוקית

סעיף ב' – ניתוחי חירום

חובת המקצוע

צורך

הסכמה מכללא

סעיף ג' – התפתחויות בלתי צפויות בניתוחים

סימן 5 – החולה קטין

כשרות הקטין

אפוטרופוס

אפוטרופוס ממונה

אפוטרופוס מכללא

חובות האפוטרופוס

אחריות האפוטרופוס

התערבות בית המשפט

הסכמת הקטין

סימן 6 – חולה הנפש

א פ ו ט ר ו פ ס ו ת

פסול הדין

הסכמת חולה הנפש

חבישת חולה בבית חולים

תעודת רופא

צורך דחוף

חולה מסכן

צו בית משפט

הוראת אישפוז

אמצעי כפייה

שחרור חולה

סימן 7 – בן הזוג

סימן 8 – בדיקה רפואית

בדיקת בריאים

ממלאי תפקידים

בדיקת חולים

 

הערות העורך

סימן 1 :

סימן 2 :

סימן 3 :

סימן 4 :

סימן 6 :

סימן 7 :

(א) לדעת הרב הפוסק, צריך להודיע לבן הזוג על טיפול העלול לסכן את חיי בן-זוגו, או שעשוי לפגוע בכושר ההולדה של אחד מהם, אבל ההכרעה הסופית היא לחולה עצמו.

 

 

סימן 1

101 . פקודת החוק הפלילי, 1936, סעיף 248.

102 . הפקודה הנ"ל. סעיף 249.

103 . הפקודה הנ"ל, סעיף 250.

104 . פקודת הנזיקין (נוסח חדש), סעיף 23.

105 . בסוגית צינתור הלב, ראה:

O.Schroeder. Cardiac Catheterization and Informed Consent, A New Technic 1973. March ,3.No ,53.Meets an Old lssue, Postgraduate Medicine, Vot

106 " (1929) 569 .S.E 48I ,678 .Ga 168 ,Perry v. Hodgson

107 1nj : (627)1957.U.C.L.A.L. Rev ,4 Comment .(1954) 275.F.Supp 118 ,.Moos v. ll:S

108 . 8. 1973,285. ,C.Martin, Law Relating to Medical Practice

109 . .(435)1965.d2 .N.E 205 ,In Re Brooks Estate

110 . (1964) 537 d2 .A 201 ,Raleigh Memorial Hospital v. Anderson

111 .  II. 60.l,971th ed.,l5 ,C.Morris, A.Moritz, Doctor & Patient & the l_aw

112 . 12. .(1957) 716 d2 .So 96 ,Chambers v. Nottebaum

113 .ג. טדסקי, דיני הנזיקין, תורת הנזיקין הכללית, תש"ל, ברק, 325.

 

סימן 2

201 . I. 1971,148. .th ed5 ,aw1. C.Morris, A.Moritz, Doctor & Patient & the

202 . ת.א. תל-אביב 1425/57 (י"ח פ"מ, 75).

203 " .(1923) 481.So 95 ,27 .Ala 209 .Knowles v. Blue

204 . 4" .(1906) 94 .N.W 108 ,632 "Mich 144 ,Bakker v" Welsh

205 .  5 "(1960 "La. App ,649 .d2 So 119) "Rogers v" Lumbrmen's Mutual Casualty Co

206 . ת.א. חיפה 838/64 (נ' פ"מ. 315, 319).

207 . 84. .p ,1965 ,.rd ed3 ,John Fleming, The Law of Torts

208 . 8" 284. ,1973 ,C. Martin, Law Relating to Medical

209 . Practice 9. 442. .D.L.R ,(1949) Murray v. McMurdy

מאידך, מקום שחולה הסכימה להסרת שחלה אחת בלבד, והרופא הסיר גם את השניה,  משום שחשש לחיי החולה, נדחתה התביעה נגדו(1896) Beattey v. Cullingworth ראה: טיילור. רפואה משפטית, מהדורה תשיעית, ע' 89.

210 . IO."12 "N.W 104 ,(1905) Moler v" Williams I I"

211 .Marshall v. Curry  ,(1933) "260 "D.L.R.

212 . v" Hullet 12. .(1919) 522 .So82 ,272 Ala 203 ,Hancock

213 . . .(225)1920 "S.W 222 ,Moss v. Rishworth

214 . ראה להלן.

215 ..,1971 148,.th ed5 ,C. Morris, A. Moritz, Doctor and Patient and the Law

216 .(1949) 866 .A. rd 64 ,165 .R.I ,75 ,Nolan v. Kechijian

 

סימן 3

301 . I . 287. ,1973 ,Martin, Law Relating to Medical Practice

302 .  2.I 2. .(1958) 186 d2 .N.W 88 ,427 .Minn 251 ,Bang v. Charles T. Miller- Hospital

במשפט אחר הואשם רופא בכך שלא הסביר לחולה את כל הטיפולים החילופיים ואת הסיכונים הכרוכים בהם Kinney v. Lockwood Clinic, Ltd. 4 D.L.R. 906 (1931).

303 . ע.א. 360/64 (י"ט (1) פד"י, 475).

304 . .(1960) 1093 d2 .P 350 ,393 .Kan 186 ,Natanson v. Kline .(1963) 292 d3 .P 379 ,6 .Kan 191 ,Williams v. Menehan

305 . ,1970 ,.nd. Ed2 ,W. Curran, D. Shapiro, Law, Medicine and Forensic Science

574.

306 . ת.א. חיפה 838/64 (נ' פ"מ, 310).

307 .

308 . .(1935) 417 d2 .S.W 82 ,Barker v. Heaney

309 . .(1949) 68 d2 .P 208 ,776 d2 .Cal. App 92 ,Wheeler v. Barker

310 .  IO .(1946) 621 d2 .P 166 ,545 d2 .Cal. App 73 ,Arballo v. Nielson

311 .מאידך קיימת סברה שעילת התביעה הנכונה, במקרה של העדר הסכמה. היא תקיפה ולא רשלנות W. Curran, D. Shapiro, Law, Medicine and Forensic Science, 2nd. Ed., 1970, 574.

312 . 2i" .(1960) d. l l2 .S.W 334 ,Mitchell v. Robinson –

313 . 118. .All E.R 2 ,(1957) Bolan v. Friern Hospital

ראה: ע.א. 164/57 (ל"ד פ"ע, 235) ת.א. תל-אביב 1425/57 (י"ח פ"מ, 73).

 Tb:449.l1445- ,(1962) .Harvard L.R 75

314 ." .(1955) 762 d2 .S.E 88 ,517 .N.C 242 ,Hunt v. Bradshaw

315 ." 1963. ,292 ,379 d2 Williams v. Menahan, Pacific Reporter

316 . " .(1959) 749 d2 .A 149 ,Fischer v. Wilmington General Hospital

317 . " .T.L.R (1954) Hatcher v. Black

1nj : 109-110. ,1955 ,Eddv, Professional Negligence

318 .ת.א. חיפה 152/58 (ל"ח פ"מ, 50).

319 .ת.א. חיפה 1047/64 (נ+ב פ"מ, 383).

320 .  O1.2b "N10T "'g1: 56. ,1957 ,Nathan. Medical Negligence

321 . .(1961) 333 d2 .A 173 ,Di Filippo v. Preston

.(1965) 226 d2 .l So 8Ditlow v. Kaplan, l

322 . 1445-1449. ;(1962) .Harvard L.R 75

323 . 1970. ,319 :91 Putenson v. Clay-Adams Inc., California Reporter

324 . 206. (1965) .Brit. Med. J 2

325 . 19641.) 563 d2 .S.W 381 ,Ball v. Mallinkrodt Chemical Works

 

סימן 4

401 .סעיף 15 (ג). ראה תקנה 8 לתקנות לטיפול בחולי נפש, תשי"ט- 1959, לגבי טיפול בהלם חשמלי.

402 . חוק הנוער (טיפול והשגחה), תש"ך1960-, סעיף 11.

403 . תקנות בתי הסוהר, תשכ"ז1966-, סעיף 3, 15.

404 . סעיף 20 א'.

405 . תקנות התעבורה, תשכ"א- 1961, סעיפים 144 ; 146.

406 . סעיף 24 (8).

407 . ע.א. 322/63 (י"ח (2) פד"י, 449).

408 . 100. 1969. .N. Chayet. Legal Implications of Emergency Care

409 .(1931) 444 .N.W 237 914. lowa 212 .Jackovach v. Yacom

410 . ..(1949) 196 d2 .So 39 ,Wells v. McGehee

l l 84.. ,1965 ,.rd ed3 .J. Fleming, The Law of Torts

412 139.. .T.L.R 26 (1909) Leigh v. Gladstone

413 232.. ,(1951) Bouzat, Triate de Droit Penal

njF : ,(1963) .M.L.R 26 ,G. Hughes, Two views on consent in the criminal law 242.

414 " 49. ,1963 ,.th ed7 ,Winfield, Tort

415 .ג. טדסקי, דיני הנזיקין. תורת הנזיקין הכללית, תש"ל, 314.

291. ,1973 ,C. Martin, Law Relatinj to Medical Practice

416 .שם, 327-326. ראה: יוג'ס. שם, 233.

417 .סעיף 24 (8).

418 .סעיף 18.

419 P.D. SKEGG, A Justification for Medical Procedures performed without

513. .D 1974. ,90 .Consent~ Law A R

420 .כזה היה המקרה בנער בן 17 שנפצע בתאונת רכבת, הובל לבית החולים, ובמהלך הטיפול הרפואי נכרתה רגלו, נגד מחאתו המפורשת. בית המשפט קבע שהואיל וקטין מנוע מלהסכים לטיפול רפואי, מנוע הוא מלסרב לטיפול חירום :

.(1902) A. IOl l 50 ,361 .Pa 201. .Dllet v. Pittsburgh, C.C. & St. L. Rv

421 . 260. .D.L.R ,1933 ,Marshall v. Curry

422 . סעיף 24 (8).

423 .סעיף 249.

424 .המונח "שלא כחוק" הינו סתום וכפוף לפירושים שונים. יתר על כן : סעיפי חוק אחרים, העוסקים ב"תקיפה", אינם כוללים בהגדרתם את מרכיב "אי החוקיות".

425 ""nN: .(1964) 563 d2 .S.W 381 .Bali v. Mallinkrodt Chemical Works .(1943) 626 d2 .A 34 ,Barnett v. Bachrach

426 . .(1960) 649 d2 .So 9Rogers v. Lumbermens Mutuat Casualty Co., l l 27. .(1956) 754 d2 .S.E 90 ,Kennedy v. Purrot

 

סימן 5

501 . חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. תשכ"ב-1962, סעיף 3.

502 . חוק הכשרות הנ"ל, סעיף 1.

503 . חוק הכשרות הנ"ל, סעיף 2.

504 . ת.א. חיפה 838/64 (נ' פ"מ, 10 3) : "כל ניתוח מהווה תקיפה, אלא אם קיבל המנתח את הסכמתו של המנותח, ובמקרה שהמנותח הוא קטין את הסכמתם של אפוטרופסיו החוקיים".

505 . 1HjT nrgyP ,nj: 8.sec 969.Family Law Reform Act.l

,The consent of a minor who has attained the age of sixteen years to any surgical" medical or dental treatment which, in the absence of consent, would constitute a trespass to his person, shall be as effective as it would be if he were of full age, and where a minor has by virtue of this section given an effective consent to any treatment it shall not be necessary to obtain any consent for it from his parent or ".guardian

506 . חוק הכשרות הנ"ל, סעיף 14.

507 . חוק הכשרות הנ"ל, סעיף 18.

508 . חוק הכשרות הנ"ל, סעיף 24.

509 . חוק הכשרות הנ"ל, סעיף 28.

510 . O2. .U.S.A 122 .S.W 159 .(1913) Rishworth v. Moss

511 . II. (935l)99.N.W 1,260 .Mich 271 ,Zoski v. Gaines

512 .חוק הכשרית הנ"ל, סעיף 33.

513 .חוק הכשרות הנ"ל, סעיף 28.

514 .חוק הכשרות הנ"ל, סעיף 29.

515 .חוק הכשרות הנ"ל, סעיף 33 (6-5).

516 .חוק הכשרות הנ"ל, סעיף 35.

517 .חוק הכשרות הנ"ל, סעיף 34.

518 .חוק הכשרות הנ"ל: סעיף 30. שיתוף הפעולה הדרוש כין האפוטרופוס הממונה לבין ההורה: ע.א. 489/69 (כ"ג (2) פד"י, 640-639).

519 .חוק הכשרות הנ"ל, סעיף 36.

520 .חוק הכשרות הנ"ל, סעיף 46.

521 .חוק הכשרות הנ"ל, סעיף 3.

522 .ע.א. 79/64 (מ"ו פ"מ. 374-370).

523 .חוק הכשרות הנ"ל, סעיף 67.

524 .חוק הכשרות הנ"ל, סעיף 68.

525 .חוק הכשרות הנ"ל, סעיף 15.

526 .חוק הכשרות הנ"ל, סעיף 38.

527 .חוק הכשרות הנ"ל, סעיף 41.

528 . חוק הכשרות הנ"ל, סעיף 17. ראה בשאלה זו, מאמרו של:

.(1973) .M.L.R 36 .P.D.Skegg. Consent to medical procedures on minors

379.

529 .חוק הכשרות הנ"ל, סעיף 22.

530 ע.א. 322/63 (י"ח (2) פד"י, 457).

531 .חוק הכשרות הנ"ל, סעיף 57.

532 .חוק שיווי זכויות האשה, תשי"א1951-. סעיף 3(ב').

533 .חוק הכשרות הנ"ל. סעיף 19. ראה: שם, סעיף 25. בית המשפט העליון הביע דעתו מפורשות על סמכותו להתערב וליתן רשות טיפול בקטין, הן לפני הניתוח והן בדיעבד, אחריו: ע.א. 322/63 (י"ח (2) פד"י, 458). ראה, מאידך, החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה בתיק אפוטרופסות 1402/70, היועץ המשפטי נ. נזירה לוי ואח' (לא פורסם). שהסכמה לביצוע ניתוח (עקירת כליה מגוף הקטין) אינה טעונה אישור מראש של בית המשפט, וסברתו הנוגדת של ד.א. פרנקל ברשימתו, פסולי דין כתורמי אברים, משפטים, כרך ג', חוב' 2, 246.

534 .חוק הכשרות הנ"ל, סעיף 28.

535 .חוק הכשרות הנ"ל, סעיף 27.

536 .חוק הכשרות הנ"ל, סעיף 44.

537 .ת.ב. 309/66 (מ.א. 50/66) (נ"ח פ"מ, 164 167-): בקשה של בית חולים להורות לאפוטרופסים של חולה. ששכב בו כשהוא משותק ומחוסר הכרה, שיוציאוהו משם הואיל ומיטתו דרושה לצורך אישפוז של חולים אחרים.

538 .חוק הכשרות הנ"ל. סעיפים 61-60.

539 .חוק הכשרות הנ"ל, סעיף 28.

540 .חוק הכשרות הנ"ל, סעיף 62.

541 .קוראן ושפירו מצדדים בקבלת ההסכמה מן הקטין :

,1970 ,.nd Ed2 ,W.Curran. D.Shapiro, Law, Medicine & Forensic Science 575.

542 . (1935) 575 .N.Y.S 279 ,448 .Misc 155 ,Sullivan v. Montgomery:

בית המשפט דחה תביעתו של קטין בן 20 (קטין על פי חוק מדינת ניו-יורק) ואביו. נגד רופא אשר ביצע בקרסול הקטין ניתוח, לאחר שהסתפק בהסכמתו בלבד. בית המשפט הושפע, ללא ספק מגילו הבוגר. יחסית, של הקטין, בהחליטו על דבר דחיית תביעתו.

543 1fj 62l,1971,.th. Ed5 ,C. Morris. A. Moritz, Doctor & Patient &the Law. (25)1956 nd2 N.L 139 12. .Ohio St 166 ,Lacey v. Laird

544 . .A.L.R 501)1928(;62 So 19 Miss.l,l 155 ,Gulf & Ship Island R.Il.v.Sullivan _lgl

545 . .(75)1926 .l l~Q.W2 .i)7 .hdich 237 ,Bishop v. Shilrly

 546 . .(1941) 121 nd2.F 126 .Bonner v. Moran

547 1nw: 171-179. 1957. ,Nathan. Medical Negligence

548 N.O'Bryan, The consent of the patient to sur~ical and medical 138,155. .Proc. Med. Leg. Soc. Vict 8(l96procedurs)l

549 .(1902) A lOl I50 ,361 Pa 201,Ollet v. Pittsburgh, C.C.&St.L.Ry 50. 1973.292. ,C. Martin, Law Relating to Medical Practice

 

סימן 6

601 במישור הפלילי קיימת מסגרת להגדרה בסעיפים 11 ו14- לפקודת החוק הפלילי, 1936, מה שאין כן במישור האזרחי.

602 חוק הכשרות והאפוטרופסות, תשכ"ב1962-, סעיף 8.

603 חוק הכשרות הנ"ל, סעיף 8.

604 חוק הכשרות הנ"ל, סעיף 10.

605 חוק הכשרות הנ"ל, סעיפים 4, 9.

606 חוק הכשרות הנ"ל, סעיפים 5, 9.

607 חוק הכשרות הנ"ל, סעיף 33 (3).

608 חוק הכשרות הנ"ל, סעיף 34.

609 חוק הכשרות הנ"ל, סעיף 35.

610 חוק הכשרות הנ"ל, סעיף 67.

611 חוק .הכשרות הנ"ל, סעיף 38.

612 חוק הכשרות הנ"ל, סעיף 41.

613 חוק הכשרות הנ"ל, סעיף 57.

614 חוק הכשרות הנ"ל, סעיף 42.

615 חוק הכשרות הנ"ל, סעיף 43.

616 חוק הכשרות הנ"ל, סעיף 44.

617 חוק הכשרות הנ"ל, סעיף 68.

618 חוק הכשרוה הנ"ל, סעיפים 60, 61, 62.

619 University of 26 .t Informed Consent8 Spoonhour. Psychosurgery ..(1974) 432-452 Florida Law Reviewt

620 החקיקה והפסיקה בארצות הברית : C. Morris, A.Moritz, Doctor and Patient and the Law, 1971, 201-211.

החקיקה והפסיקה באנגליה : C. Martin, Law relating to Medical Practice, 1973, 159.

621 חוק לטיפול בחולי נפש, תשט"ו-1955, סעיף 29(ב) : "מי שגרם ביודעים לאשפוזו של אדם בבות חולים לפי חוק זה ללא צורך או שלא כדין, דינו – מאסר חמש שנים".

622 החוק הנ"ל, סעיף 2(א).

623 החוק הנ"ל, סעיף 7.

624 החוק הנ"ל, סעיף 3.

625 החוק הנ"ל, סעיף 7(ג).

626 החוק הנ"ל, סעיף 5. בבג"צ 87/59 (מ"א פ"ע, 166) נקבע כי רופא אינו חייב להורות על אישפוזו של אסיר, חולה נפש, אם אין הוא עלול לסכן את עצמו או זולתו, בהיותו נתון במאסר.

627 החוק הנ"ל, סעיף 6(ד).

628 החוק הנ"ל, סעיף 6(א).

629 החוק הנ"ל, סעיף 6(ב).

630 החוק הנ"ל, סעיף ד,

631 החוק הנ"ל, סעיף 8.

632 החוק הנ"ל, סעיף 15 (א).

633 החוק הנ"ל, סעיף 15(ב). תקנות לטיפול בחולי נפש, תשי"ט – 1959, סעיף 7.

634 החוק הנ"ל, סעיף 26.

635 החוק הנ"ל, סעיפים 12, 17(א).

636 החוק הנ"ל, סעיף 16.

637   החוק הנ"ל, סעיף 22.

 

סימן 7

701 C. Morris, A.Moritz, Doctor and Patient and the Law, 1971, 148.

702 חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, סעיף 2.

Kritzer v. Citron, 101 Cal. App. 2d 33,224 P. 2d 808 (1950)

703 Bravery v. Bravery (1954) 1 W.L.R. 1169; (1954) All E. R. 59) יצויין כי השופט דנינג הסתייג, בדעת מיעוט, מהשקפת חבריו וסבר כי עיקור הנעשה ללא צורך רפואי אלא, למשל, על מנת לאפשר קיום יחסי מין ללא חשש, הינו בלתי חוקי, והוא ייחשב כמזיק לבת הזוג.

704 חוק הכשרות הנ"ל, סעיפים 4, 8, 78.

 

סימן 8

801 פקודת הנזיקין (נוסח חדש), סעיף 6.

802 הפקודה הנ"ל, סעיף 7.

803 חוק כהונת נשיא המדינה, תשי"ב – 1951, סעיף 13.

804 חוק השופטים, תשי"ג – 1953, סעיף 17.

805 חוק הדיינים, תשט"ו – 1955, סעיף 16(א). חוק בתי הדין הדרוזים, תשכ"ג – 1962, סעיף 19(א). חוק הקאדים, תשכ"א – 1961, סעיף 13.

806 תקנות המשטרה (גיוס), תשי"ח – 1957, סעיף 1 פקודת המשטרה, סעיף 15. תקנות בתי הסוהר, תשכ"ז – 1967, סעיף 65.

807 תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקות רפואיות של עובדים בעופרת), תשכ"ב – 1962.

808 תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקות רפואיות של עובדים בכספית), תשכ"ג – 1963.

809 תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקות רפואיות של עובדים באבק) (אזבסט טלק וצורן), תשכ"ד – 1964.

810 תקנות הבטיחות בעבודה (הסמכה להפעלת עגורנים ולמתן איתות), תשכ"ז – 1966.

811 . תקנות הטייס (רשיונות לעובדי הטייס), תשט"ז – 1956.

812 . תקנות הנמלים (ימאים), תש"ך – 1960.

813 תקנות התעבורה, תשכ"א – 1961.

814 חוק שירות בטחון (נוסח משולב).

815 תקנות העמדת עבריינים במבחן (שרותי המבחן), תשי"ט – 1959.

816 פקודת בתי הסוהר.

 

ספרות

901 . בבא-קמא, צ', ב'.

902 . רמב"ם, הלכות חובל ומזיק, פרק ה', הלכה א'.

903 . טור ושולחן ערוך, חושן-משפט, סימן ת"כ, סעיף א'.

904 . שולחן ערוך הרב, חלק ה', הלכות נזקי גוף ונפש, סעיף ד'.

905 . רמב"ם, הלכות רוצח ושמירת הנפש, פרק א', הלכה ד'.

906 . לאור ההלכה, עמ' שי"ח-של"ה.

907 . מור וקציעה, אורח חיים, סימן שכ"ח.

908 . ד"ר אברהם-סופר אברהם, נועם, כרך י"ז. תשל"ד, עמ' ק"ס.

909 . הרב מ.ד. וולנר, התורה והמדינה, קובץ ז-ח, תשט"ו-תשט"ז, עמ' ש"כ-שכ"א.

910 . שם, שם, עמ' ש"ו-ש"ז.

911 . שו"ת ציץ אליעזר, ח"ד, סי י"ג.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.