נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

פתיחה לנושא ברית מילה

שטיינברג, אברהם. "פתיחה לנושא ברית מילה" ספר אסיא ג, עמ' 356-368.

פתיחה לנושא ברית מילה

פתיחה

ד"ר אברהם שטינברג

 

א. ערכה של מצות המילה

ב. טעמי המצוה

ג. הביבליוגרפיה על מצות המילה 29         

קבוצה א'

קבוצה ב'

קבוצה ג'

ד. המוהל והוראת המילה

 

מקצוע המוהלות הוא אחד הותיקים במקצועות חברתנו ומתחיל למעשה מאבי המוהלים, הלא הוא אברהם אבינו, לפני כ-4,000 שנה. מאז ועד ימינו, באופן רצוף ובלתי פוסק, מתקיים מקצוע זה בכל תפוצות ישראל בכל מושבותיהם. והנה לכתחילה מוטלת המצוה על האב למול את בנו כמו שנפסק בשולחן ערוך 33 : "מצות עשה לאב למול את בנו". אך מכיוון שזהו מקצוע הדורש מומחיות, ידע ונסיון, לא היה זה מעשי שכל אב ימול את בנו, וכך נוצר מקצוע המוהל, המהווה שליחו של האב למול את בנו.

ממקורות אחדים בתלמוד משמע שהמוהל היה רופא במקצועו 34 , אך ברור שאין הדבר לעכוב כלל, וכמו שנפסק בשולחן ערוך 35 : "הכל כשרים למול".

וכך הלך והתפתח מקצוע נפרד של מוהל, שזהו עיסוקו המלא ומומחיותו הבלעדית.

המוהלים קבלו הכשרתם המקצועית וההלכתית בצורה טובה – זאת לאור העובדה של מיעוט הסבוכים מביצוע המילה – אך לרוב היתה הכשרתם בלי ממוסדת, ולכן לא ייפלא שמוצאים אנו בספרות ההלכתית אזהרות שונות למוהלים, שלא יתרשלו בתפקידם ושילמדו את מקצועם בצורה הטובה ביותר.

לדוגמא: "ילמדו המוהלים דיני המילה והלכותיה ובפרט אופן עשייתה, למען שלא תצא תקלה מתחת ידם . . . ומי לנו שופך דמים יותר גדול ממוהל הניגש למול בני ישראל ואינו יודע בין ימינו לשמאלו ומחמת חסרון ידיעתו יסתכן הנער, ואיך ימלאו לבו לגשת ולעסוק במלאכת עבודת הקודש הזו מבלי ללמוד תחילה כל הצורך" 36 . וכן : "עוד רעה חולה היא, כי אחינו מבכרים את המוהלים אשר יעשו את מלאכתם במהירות רבה, וכל המהיר לעשות את המילה, הרי זה משובח. אבל אלה המהירים במלאכתם הם-הם העושים שמות בהמילה . . . והמוהלים המהירים והפוחזים, בחפצם להתגאות על בני אומנותם אשר אינם מהירים, ועל העם המתפלא אל מהירותם אינם בודקים יפה את המילה קודם הנתוח . . . " 37 .

ומכאן המסקנות הבאות : "צריכים לתקן, שלא ימול שום אדם עד שיטול רשות מבית הדין שיודעים שהוא מומחה ובקי" 38 . וכן : "ראוי לתקן שלא ימול אדם בלי רשות מבית דין, ועד כ"ה או ל' שנה לא יותן רשות רק לאב למול את בנו, אך ימול בפני חכמים ובקיאים בדבר" 39 .

ואמנם באופן היסטורי, יש לציין שנוצרו בין היהודים באמצע המאה ה-י"ח חברות להכנסת ברית, אשר דרשו מהמוהלים לקבל רשיונות לעסוק בעבודתם, לאחר שהוכיחו ידיעותיהם המקצועיות וההלכתיות הרלוונטיות. כך, למשל, נוסדה בלונדון "ח"ק הכנסת ברית" ב-1745, ואשר התקיימה שנים רבות. גם אומות העולם דרשו מהמוהלים לעמוד בבחינות תיאורטיות ומעשיות ולקבל תעודות הסמכה רשמיות 40 . אישורים למוהלים נדרשים כעת במרבית הקהילות היהודיות בעולם, אך לא קיים מוסד הוראה מסודר המעניק לימוד מקצועי-רפואי-הלכתי למוהלים 41 .

בארץ קיימת ועדה לפיקוח על המוהלים 42 . אין ספק שלועדה זו חשיבות רבה ותרומתה לשמירה על רמת מקצוע המוהלות איננה מוטלת בספק, אך לדעתי יש צורך בנוסף לועדה המפקחת גם בית-ספר מסודר למוהלים. בית ספר כזה צריך לכלול הוראה רפואית-תיאורטית הנוגעת למקצוע המוהלות, הוראה טכנית-מעשית של המילה על-פי דרישות ההלכה ולפי עקרונות הכירורגיה והרפואה המודרנית, והוראה מסודרת של כל דיני המילה שעל המוהל לדעת ולנהוג על פיהם.

בטוחני כי בית-ספר כזה יעלה את קרנו של המוהל, יתן לו ביסוס מדעי הלכתי של מקצועו ויאפשר לו קבלת תעודה רשמית ומוכרת עם אחריות וביטוח כללי כמו כל מקצוע רפואי ופארא-רפואי.

 

 

1 שו"ע יו"ד, ר"ס, א.

2 משנה נדרים, ל"א, ב, דלפי גירסת הר"ן והתוס'. וראה ברמב"ם, סוף הלכות מילה. וראה עוד בגמ' נדרים, לב, א, ובירושלמי נדרים, פ"ג, הי"ד, ובמדרש רבה, בראשית, מ"ו. ומענין לציין את הפירוש בספר עוללות אפרים (דף קל"ב) – מדוע שקולה המילה כנגד כל המצוות ? "שזולת מצות המילה מספר המצוות שבתורה תרי"ג והמילה נקראת ברית אותיות למספר תרי"ב, אם כן היא שקולה כנגד כולם".

3 משנה אבות, ג', י"א : סנהדרין, צ"ט, א'. וראה : א. אורבך, חז"ל פרקי אמונות ודעות, עמ' 263.

4 תנחומא, לך, כ' : מדרש שו"ט, תהלים, ו'.

5 מדרש אגדת בראשית, יז. וראה בפירוש הרמב"ן על שיר השירים, שבעקבות המשיח כאשר הדור כולו יהיה חייב ותשתכח תורה מישראל ותרבה החוצפה והעזות – לא ישאר בידם רק זכות המילה.

6 שמות רבה, לח.

7 בראשית רבה, מו.

8 פרקי ורבי אליעזר, כ"ט.

9 שבת, ק"ל, א. וכן במגילה, ט"ז, ב – "ששון – זה מילה". ובגיטין נז, ב – "אם הבנים שמחה – זו מילה שניתנה בשמיני".

10 מכילתא דר"י, מס' דבחודש, פ"ו, עמ' 227.

11 שבת ק"ל א. וראה עוד בזכרון ברית לראשונים, חלק המילואים (ח"ג) סי' ג' ; בספר אות ברית (ש. כהן), עמ' 23-19 ; ובאנציקלופדיה העברית, ע' מילה – על ההיסטוריה של גזירות המלכות נגד מצוות המילה. ומענין לציין שלא רק נוכרים גזרו נגד המילה, אלא גם מבני ישראל קמו נגדה – הלא הם הרפורמים מגרמניה ובראשם יוסט וקרייצנאך, אשר פרסמו בשנת 1843 מאמר גדול ובו חמישה טעמים נגד המילה. אחריהם פרסם שמואל הולדהיים ספר שלם על אי נחיצות המילה מטעם הדת היהודית, ודעות אפיקורסיות אלו התפשטו מאוחר יותר גם לרוסיה ולארה"ב על ידי רפורמים שונים. אכן, גם גזירה זו של "מחריבייך ומהרסייך ממך יצאו" – לא יצאה לפועל, וראה באריכות באות ברית (ש. כהן), עמ' 39-34.

12 לדוגמא ראה קובץ מאמרים כאלה בזכרון ברית לראשונים, חלק המילואים, סי' א', בסדר משמרת הבן ; בספר הברית, כפתיחה ובסי' ר"ס אות ס"ב ; ובברית עולם, ח"ה, פ"י.

13 בראשית, י"ז, י"ב.

14 מדרש שכל טוב, עה"פ. וכן מדרש חפץ, הובא בתו"ש, פ' לך, עמ' תרצ"ט.

15 ספר החינוך, מצוה ב' ; ר' מנחם הבבלי, בטעמי המצוות, ועוד. ולהבדיל, גם שפינוזה הכיר בחשיבות המצוה מבחינה זו, והצהיר שהיא לבדה היתה מספקת להבטחת קיום העם היהודי (ראה : 1670, 3:53, Tractatus Theologico – Politicus).

16 ירושלמי פאה, פ"א, וכן בסנהדרין, מד, א – עכן מושך בערלתו היה ; ובתנחומא, לך, כ' – יהויקים מושך לו ערלה. מבחינה היסטורית נעשו מעשים אלו בתקופת החשמונאים, כאשר המתיוונים רצו להדמות לגויים בעת משחקי ההתאבקות, שבהם היו הגברים ערומים לחלוטין. וראה בספר אות ברית (ש. כהן) עמ' 123-124. מענין לציין, שהיפוקראטס חשב כי ערלה כרותה לא תוכל להמשך עוד, דבר שהוכח כטעות בתקופת המכבים (ראה : אות ברית, שם, עמ' 6).

17 ב"ר, פ' י"א ; פסיקתא רבתי, פ' כ"ג.

18 מורה נבוכים, ח"ג, פ' מ"ט. וראה בשו"ת הרשב"א, ח"ד, סי' רנ"ג – שדחה שיטה זו של הרמב"ם. גם פילון האלכסנדרוני בספרו "על דבר המילה" הביא בין שאר נימוקיו, גב נימוק זה.

19 רלב"ג, סוף שמיני. וכן פירשו גם פרשנים אחרים, כמו האלשיך ורבינו בחיי, וראה בזכרון ברית לראשונים, חלק המילואים, סי' ו'.

20 oN ,IIV .loV ,scirtaideP ni unelborP tnerruC. 5, hcraM 7791, W .G. weivrevO nA – noisicmucriC ,nalpaK.

21 . 1974. ,54:362-364 ,R. Burger. T. H. Guthrie, Why Circumcision? Pediatrics 21

22 . :1963 ,40:440 .G. Dodge et al., E. African Med. I 0.

23 . R. L. Miller. D. L. Snyder, Innediate Circumcision of the Newborn 1953. ,65:1 ,.Male. Am. I. Obstet, Gynecol

24 ..A. Ravich, The Relationship of Circumcision to Cancer of the Prostate  1942. ,48:298 .J. Urol

25 . :Committee on Fetus and Newborn of the American Academy of Pediatrics 610-611. :56 ,Report of the .~d Hoc Task Force on Circumcision, Pediatrics1975.

26 . .h M. Terris et al. Relation of Circumcision to Cancer of the Cervis, Am. I21973. ,117:1056 .Obstet. Cynecol

27 ב"ר, פר' י"א.

28 הראב"ד והאבן-עזרא עה"ת בראשית, יז, א. וראה : שו"ת הרשב"א, ח"ד, סי' רנ"ג ומנורת המאור, נר ג', פ"א, ח"א.

וראה עוד בהרחבה על טעמי מצמת מילה במוריה, שנה חמשית, אדר-ניסן, תשל"ד. עמ' ס"ו ; שם, שם, טבת, תשל"ה, עמ' ע"ב.

29 הנני להביע תודתי לרב המוהל ר' יוסף דוד וייסברג על שהעמיד לרשותי חלק מהספרות הדנה בעניני מילה.

30 בהקדמה לספרו זכרון ברית לראשונים, ברלין, תרנ"ב.

31 בהקדמה לספרו אות ברית, קראקא. תרס"ג.

32 יש להדגיש במיוחד את הספרים הבאים : אות חיים ושלום (שפירא), ספר הברית (פירוטינסקי), ברית עולם (בלום), זוכר הברית (גרינוולד) ותורת הברית (דוידסון).

33 שו"ע, יו"ד, ר"ס, א. וראה קידושין, כ"ט, א' – האב חייב בבנו למולו מנלן, דכתיב וימל אברהם את יצחק בנו. ואף כי נלמד בגמרא שם, שהאשה פטורה מלמול את בנה. בכל זאת מצאנו שהיו אמהות שמלו את בניהן, כגון צפורה אשה משה, וכן משמע מהגמ' שבת קל"ד א', אך ע' בע"ז כ"ז א' ושו"ע יו"ד רס"ד, א' – במחבר ובהגהות הרמ"א ובנו"כ שם.

34 לדוגמא ראה מנחות כ"ד : "עיר שאין בה רופא ישראל ויש בה רופא ארמאי ורופא כותי, ימול ארמאי ואל ימול כותי" ; וכן בסנהדרין י"ז : "כל עיר שאין בה עשרה דברים אין תלמיד חכם רשאי לגור בתוכה . . . רופא" – ופירש רש"י : רופא שיודע למול. .ומענינת גירסת בעל הלכות גדולות לגמ' בשבת קל"ג, ב : "האי אסיא ולא מייץ מעבירינן ליה" (במקום "האי א ו מ נ א . . . " לפי גרסתנו).

35 שו"ע יו"ד, רס"ד, א.

36 זכר דוד, מאמר א', דף קל"ו.

37 אות ברית (ש. כהן), עמ' 155.

38 ספר הזכרונות, סי' תתק"ן.

39 מגדל עוז להיעב"ץ. וע"ש שהאריך הרבה בדבר זה.

40 המוסד הראשון שדרש זאת היה בית הספר לרפואה בפרוסיה, בשנת 1799. בשנים שלאחר מכן – בתחילת המאה ה-י"ט – נחקקו במדינות שונות בגרמניה, צרפת, רוסיה והונגריה הנחיות רשמיות הדורשות מבחנים מהמוהלים ומתן רשיונות רק לאנשים ישרים שעמדו במבחן תיאורטי ומעשי. חלק מהמדינות דרשו שהמילה תתבצע בנוכחות רופא. וראה באות ברית (ש. כהן), עמ' 34-25, וברית עולם, עמ' 30-26.

41 יש לציין שבשנים האחרונות התקתם בית-ספר למוהלים בבית-החולים "הר סיני" (Mount Sinai Hospital) בניו-יורק, אך הוא פסק מלהורות וללמד מוהלים חדשים, ועוסק רק בפיקוח על מוהלים שלמדו בדרך הישנה, הבלתי ממוסדת.

42 ראה להלן על הועדה – מאת ד"ר ז. פרייאר.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.