על ניתוחי מתים

עוזיאל, בן-ציון. "על ניתוחי מתים" ספר אסיא ג, עמ' 474-478.

על ניתוחי מתים

סיכומי התשובות בענייני נתוחי מתים מתוך שאלות ותשובות "משפטי עוזיאל"

בעריכת ד"ר אברהם שטינברג *

נתוח גוף המת לצורך לימוד אנטומיה

 – האם מותר להשאיר חלקים מהמת בשימור לזמן רב, כדי ללמוד בעתיד ?

– האם מותר לכהן להימצא תחת אוהל אחד עם שלד של מת לא-יהודי, והאם מותר לגעת בו לצורך למוד.

(השאלה נשאלה ע"י מנהל בית-ספר בת"א, לשם הדרכת התלמידים בביולוגיה).

 

התשובה מחולקת לארבעה סעיפים :

 

בסעיף א' דן המחבר בשאלה האם מת עכו"ם מטמא באוהל. ענין זה הוא מחלוקת בין התנאים (יבמות פ"א) ולהלכה – דעת התוספות, שאכן מטמא מת עכו"ם באוהל מן התורה, בעוד שהרמב"ם (הל' טומאת מת, פרק א', הלכה י"ג) פוסק, שאין הוא מטמא באוהל. המחבר מביא ראשונים אחדים הפוסקים לחומרא רק ממידת חסידות. "ולכן נראה, שבשעת הדחק כגון בנידון דידן, שאי-אפשר בלא זה, ויש צורך הכרחי בלימוד זה שהוא מפתח גדול ללימודי הרפואה והמדע הכללי, בכגון זה אפשר לסמוך על הרמב"ם ודעמיה, ולהתיר הכניסה לאהל שיש בו שלד עצמות אדם לצורך לימוד".

 

בסעיף ב' דן המחבר בשאלה אם מת עכו"ם מטמא במגע ובמשא. דעת בעל היראים (הרא"ם), שמת עכו"ם איננו מטמא אפילו במגע ובמשא, בעוד שהרמב"ם ופוסקים אחרים מטמאים במגע ובמשא.

המחבר מסיק : "ואע"ג שהסברנו פנים לסברת הרא"ם זו אין לסמוך עליה להתיר אפילו בשעת הדחק . . .".

 

בסעיף ג' דן המחבר בחידושו של הראב"ד (הל' נזירות, פרק ח' הלכה ט"ז), שכהנים בזמן-הזה טמאי מתים הם ולכן אין עליהם עוד חיוב טומאה. המחבר מוכיח, שאין דעה זו מקובלת להלכה "ולכן נלענ"ד כי סברת הראב"ד זו אין לה על מה לסמוך והיא יחידאה ודחויה". המחבר מביא דעות פוסקים רבים, שאין לצרף סברה זו אפילו לספק–ספיקא הואיל וכל חכמי ישראל חלוקים עליה.

 

בסעיף ד' דן המחבר בחידושו של רבנו תם, שכהן שנטמא בו ביום – מותר לו להיטמא שנית בו ביום. המחבר דוחה שיטה זו ומביא דעות הפוסקים שלא סוברים כן.

 

מסקנתו: "לכן נראה לע"ד, שאין מקום ואין צורך להתיר לכהנים המגע בשלד של מת, אבל לענין טומאת אהל במקום צורך כזה אפשר לסמוך על דעת הרמב"ם ודעמיה, שפסקו להלכה שאין מת גוי מטמא באהל".

 

(שו"ת משפטי עוזיאל, מהדו"ת, ח"ג, חיו"ד, כרך ב', סי' קכ"ג)

 

 

* כאן אנו מביאים את סיכומי התשובות הנוגעות לניתוחי מתים. יש לציין שדעותיו של הרב עוזיאל בשאלה זו לא נתקבלו על דעתם של רוב הפוסקים בזמננו.

סיכום הספרות ההלכתית הנוגעת לנתוחי מתים ראה : ק. כהנא, תורה ומדע, ד, 92- 112, תשל"ד.

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

מה אתם מחפשים?

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.