נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

תכנון המשפחה ומניעת הריון

הכהן אבינר, שלמה. "תכנון המשפחה ומניעת הריון" ספר אסיא ד, עמ' 167-182.

תכנון המשפחה ומניעת הריון

הרב שלמה חיים הכהן אבינר

תכנון המשפחה ומניעת הריון

1. אזהרות

2. הבעית הכלליות שבמניעת הריון

3. מצוות פרו ורבו

4. מרווחים בין לידות

5. אמצעי המניעה המותרים

6. בירורים הלכתיים מעשיים

7. הערות רפואיות.

8. בעיות הלכתיות צדדיות

9. ערך ההרחקה בין הלידות.

10. סכום להלכה ולמעשה

סיום

 

" . . .שיהיה העולם מיושב, שד' ב"ה חפץ בישובו, כדכתיב לא תהו בראה לשבת יצרה, ההיא מצוה גדולה שבסיבתה מתקיימות כל המצוות שבעולם, כי לבני אדם ניתנו ולא למלאכי השרת" (ס' החנוך מצוה א').

 

" . . ..ואחרי הברכה ציוה אותם על הפריה והרביה… כאומר, עם היות כי בצלם אלהים בראתי אותך, אל תמשך כל כך אחרי החלק השכלי שתניח החומרים בהחלט ותפסק ההולדה ויחרב העולם, אין רצוני בכך, אלא שתפרו ותרבו ותמלאו את הארץ" (ר"י אברבנאל בראשית א, כח).

 

 

בבקר זרע זרעך.

 

תא חזי, "בבקר זרע את זרעך"              בא וראה: "בבקר זרע את זרעך"

האי קרא אוקמוה                                פסוק זה פרשוהו

בבקר דא הוא בזמנא דבר נש אתקיים     בבקר זהו הזמן שהאדם עומד בכחו

בחיליה

ואיהו בעולימו                                   והוא בנעורו

כדין ישתדל לאולדא בנין                     אזי ישתדל להוליד בנים

באיתתא דחזיא ליה                             באשה הראויה לו

דכתיב, בבקר זרע את זרעך                  שכתוב בבקר זרע את זרעך

דהא כדין זמנא איהו                            כי אז הוא הזמן

כד"א כחצים ביד גבור כן בני נעורים     כמו שאומר: כחיצים ביד גבור כן בני נעורים

בגין דיכול למילף להו ארחוי דקב"ה      מפני שיכול ללמד להם דרכי הקב"ה

ויהא ליה אגרא טבא לעלמא דאתי          ויהיה לו שכר טוב בעולם הבא

דכתיב, אשרי הגבר אשר מילא אשפתו   שכתוב אשרי האיש אשר מילא אשפתו

מהם                                                 מהם

לא יבושו כי ידברו את אויבים בשער     לא יבושו כי ידברו את אויבים בשער

לא יבושו בההוא עלמא                       לא יבושו באותו עולם

בזמנא דמאריהון דינא ייתן לקטרג         בזמן שבעלי הדין יבואו לקטרג עליו

עליה

דלית לך אגרא טבא בההוא עלמא          כי אין לו שכר יותר טוב באותו עולם

כההוא דאולי ליה לבריה                      כאותו שמלמד לבנו

דחילו למאריה וארחוי דאורייתא            יראת רבונו ודרכי התורה.

(זהר וישב קפח)                                 (תרגום)

 

 

* מפי הגרד"א : כיפה יותר חמורה מצד שאין זה כדרך כל הארץ. על כל פנים מצד הסברא אין זה דומה למוך המוזכר בגמרא ובפוסקים, כי שם הכל נבלע ונספג במוך, והזרע בכלל לא מגיע, מה שאין כן כאן שהזרע מגיע רק שלא ניתנת לו אפשרות לזרום בצורה חפשית.

ש א ל ה : מה זה שונה מדברי הרא"ש שאמר אשה שיש לה אוטם ברחם ?

ת ש ו ב ה : שם שאני כי כל הזרע נשפך לחוץ וכן במוך זה כאילו הזרע הולך אל המוך, והוי כמשליך זרעו על עצים ואבנים, מה שאין כן בדיאפרגמה שהזרע מגיע וזורם באופן טבעי רק יש עיכוב וחציצה. על כן אפשר להתיר כיפה במצבים של ספק סכנה, כגון אשה שיש לה בעיות עם ורידים ולא יכולה לקחת כדורים וכו' או בעיות נפשיות, אבל כדי להרחיק לידות בעלמא אין להתיר. עכ"ל.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.